Kinh nghiệm Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm kế toán tổng hợp là nơi chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống, nghiệp vụ kế toán ở tất cả các phần hành kế toán phát sinh trong doanh nghiệp theo quy định mới nhất, từ những phần hành đơn giản như kế toán vốn bằng tiền đến những phần hành phức tạp hơn như kế toán Chi phí sản xuất... và hướng dẫn các bạn lên Báo cáo liên quan.

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

ngay dang tin

09/02/2017 - 

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ Mẫu số S14-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

ngay dang tin

09/02/2017 - 

Sổ chi tiết thanh toán với người mua(người bán) bằng ngoại tệ Mẫu số S13-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

ngay dang tin

08/02/2017 - 

Sổ chi tiết thanh toán với người mua( người bán) Mẫu số S12-DNN  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

ngay dang tin

08/02/2017 - 

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaDùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, nhằm đối chiếu với số liệu Tài khoản 152, 153, 155, 156 trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái.
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

ngay dang tin

08/02/2017 - 

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ(sản phẩm hàng hóa) mẫu số S06-  DNN  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ ...
SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

ngay dang tin

08/02/2017 - 

Sổ  tiền gửi ngân hàng (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.
SỔ QUỸ TIỀN MẶT MẪU SỐ S04A - DNN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

SỔ QUỸ TIỀN MẶT MẪU SỐ S04A - DNN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

ngay dang tin

08/02/2017 - 

Sổ quỹ tiền mặt mẫu số s04a-dnn (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính )là sổ dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.
Sổ tài sản cố định mẫu sổ S09-DNN theo TT133/2016/TT-BTC 

Sổ tài sản cố định mẫu sổ S09-DNN theo TT133/2016/TT-BTC 

ngay dang tin

04/02/2017 - 

Ngày 28/06/2016 Bộ tài chính ban hành thông tư 133/2016/TT-BTC quy định vể cách lập và sử dụng sổ tài sản cố định mẫu sô S09-DNN là chứng từ kế toán được dùng trong doanh nghiệp dùng để đăng ký và theo dõi quản lý chặt chẽ tài sản tại đơn vị từ khi mua sắm, được đưa vào sử dụng đến khi giảm tài sản cố định.
HƯỚNG DẪN VIẾT SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) THEO TT133/2016/TT-BTC

HƯỚNG DẪN VIẾT SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) THEO TT133/2016/TT-BTC

ngay dang tin

24/01/2017 - 

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 133/2016 ban hành ngày 26/08/2016 l à chứng từ kế toán quan trọng dùng trong các nghiệp vụ kế toán để theo dõi vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hoàng hóa chi tiết khi thực hiện nghiệp vụ xuất nhập. Sau đây kế toán trưởng tại lớp dạy kế toán thực hành trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi ...
Thẻ kho (sổ kho) mẫu sổ S08- DNN

Thẻ kho (sổ kho) mẫu sổ S08- DNN

ngay dang tin

23/01/2017 - 

Thẻ kho là chứng từ kế toán quan trọng được Bộ tài chính theo dõi sô lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn tại kho theo từng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sản phẩm và hàng hóa trong kho .
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai