Kinh nghiệm Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm kế toán tổng hợp là nơi chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống, nghiệp vụ kế toán ở tất cả các phần hành kế toán phát sinh trong doanh nghiệp theo quy định mới nhất, từ những phần hành đơn giản như kế toán vốn bằng tiền đến những phần hành phức tạp hơn như kế toán Chi phí sản xuất... và hướng dẫn các bạn lên Báo cáo liên quan.

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN  NHẬT KÝ - SỔ CÁI

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ - SỔ CÁI

ngay dang tin

19/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái là các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng ...
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

ngay dang tin

19/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó.
Bảng tính và phân bố khấu hao TSCĐ

Bảng tính và phân bố khấu hao TSCĐ

ngay dang tin

18/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu số 06 - TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.
BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

ngay dang tin

18/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 - TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với số kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch<
BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

ngay dang tin

18/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Biên bản đánh giá lại TSCĐ mẫu số 04 - TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ.
BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành m ẫu số 03 - TSCĐ  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  nhằm xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.
BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ MẪU SỐ 02 - TSCĐ

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ MẪU SỐ 02 - TSCĐ

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Biên bản thanh lý TSCĐ Mẫu số 02-TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính nhằm xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán.
BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ MẪU SỐ 01 - TSCĐ

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ MẪU SỐ 01 - TSCĐ

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Biên bản giao nhận TSCĐ nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài...đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn giao cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo hợp đồng góp vốn,...(không sử dụng biên bản giao nhận TSCĐ trong ...
BẢNG KÊ CHI TIỀN MẪU 09-TT

BẢNG KÊ CHI TIỀN MẪU 09-TT

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Bảng kê chi tiền mẫu số 09 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.
BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ MẪU SỐ 08B - TT

BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ MẪU SỐ 08B - TT

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Biên bản kiểm kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý mẫu số 08b - tt nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, ... tồn thực tế và số thừa, thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai