Kinh nghiệm Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm kế toán tổng hợp là nơi chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống, nghiệp vụ kế toán ở tất cả các phần hành kế toán phát sinh trong doanh nghiệp theo quy định mới nhất, từ những phần hành đơn giản như kế toán vốn bằng tiền đến những phần hành phức tạp hơn như kế toán Chi phí sản xuất... và hướng dẫn các bạn lên Báo cáo liên quan.

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ MẪU 08A - TT

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ MẪU 08A - TT

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Bảng kiểm kê quỹ  mẫu số 08a - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.
MẪU BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

MẪU BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số 07 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để liệt kê số vàng bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập chứng từ kế toán.
BIÊN LAI THU TIỀN MẪU SỐ 06 - TT

BIÊN LAI THU TIỀN MẪU SỐ 06 - TT

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

 Biên lai thu tiền Mẫu số 06 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN MẪU SỐ 05 - TT

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN MẪU SỐ 05 - TT

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Giấy đề nghị thanh toán mấu 05 - TT dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.
GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG MẪU SỐ 04 -TT

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG MẪU SỐ 04 -TT

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Giấy thanh toán tiền tạm ứng mấu số 04 - TT  là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG MẪU SỐ 03 - TT

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG MẪU SỐ 03 - TT

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 -TT là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng. Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu đến bạn đọc mẫu Giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 - TT
Mẫu sổ nhật ký bán hàng TT 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký bán hàng TT 133/2016/TT-BTC

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Sổ nhật ký bán hàng là chứng từ đặc biệt đây là một phần của sổ nhật ký chung nên cách thức lập sổ và ghi chép tương tự với sổ nhật ký chung.  Bạn chưa rõ về phương pháp và cách sử dụng mẫu sổ nhật ký bán hàng, trung tâm kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cụ thể về mẫu sổ nhật ký bán hàng TT133/2016/TT-BTC .
PHIẾU CHI

PHIẾU CHI

ngay dang tin

17/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Phiếu chi nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu tới bạn đọc cách viết phiếu chi sau
PHIẾU THU

PHIẾU THU

ngay dang tin

16/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Phiếu thu Mẫu số 01 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Đối với ngoại tệ trước khi nhập ...
THẺ QUẦY HÀNG

THẺ QUẦY HÀNG

ngay dang tin

16/01/2017 - 

Kế Toán Lê Ánh

Thẻ quầy hàng Mẫu số 02 - BH (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ). ...
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai