Kinh nghiệm Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm kế toán tổng hợp là nơi chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống, nghiệp vụ kế toán ở tất cả các phần hành kế toán phát sinh trong doanh nghiệp theo quy định mới nhất, từ những phần hành đơn giản như kế toán vốn bằng tiền đến những phần hành phức tạp hơn như kế toán Chi phí sản xuất... và hướng dẫn các bạn lên Báo cáo liên quan.

SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

ngay dang tin

20/01/2017 - 

Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tiếp trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.
SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

ngay dang tin

20/01/2017 - 

  Nhật ký bán hàng (Mẫu số S03a4-DNN) l à Sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp như: Bán hàng hóa, bán thành phẩm, bán dịch vụ. Sổ Nhật ký bán hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu tiền sau (bán chịu). Trường hợp người mua trả tiền trước thì khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng cũng ghi ...
SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

ngay dang tin

20/01/2017 - 

Nhật ký mua hàng (Mẫu số S03a3-DNN) l à Sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa;...Sổ Nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người bán thì khi ...
SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

ngay dang tin

20/01/2017 - 

Nhật ký chi tiền (Mẫu số S03a2-DNN) l à sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi chi tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B...).
SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN MẪU S03A1 - DNN

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN MẪU S03A1 - DNN

ngay dang tin

20/01/2017 - 

Sổ Nhật ký thu tiền (Mẫu số 03a1-DNN) là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B...).
SỔ NHẬT KÝ CHUNG MẪU SỐ S03A - DNN

SỔ NHẬT KÝ CHUNG MẪU SỐ S03A - DNN

ngay dang tin

20/01/2017 - 

Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.
SỔ CÁI  (Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

ngay dang tin

20/01/2017 - 

Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dùng để lập Bảng cân đối tài khoản và Báo cáo ...
HƯỚNG DẪN GHI NHẬT KÝ - SỔ CÁI

HƯỚNG DẪN GHI NHẬT KÝ - SỔ CÁI

ngay dang tin

20/01/2017 - 

Sổ kế toán tổng hợp của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái chỉ có một quyển sổ duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái (Mẫu số S01-DNN)
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

ngay dang tin

20/01/2017 - 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong ba hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế<
MẪU SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 133/2016/TT-BTC

MẪU SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 133/2016/TT-BTC

ngay dang tin

19/01/2017 - 

Sổ chí phí sản xuất, kinh doanh theo thông tư 133/2016 TT-BTC được áp dụng theo từng đối tượng tập hợp chi phí. Tính theo phân xưởng, bộ phận ản xuất, theo sản phẩm và nhóm sản phẩm….dịch hoặc theo nội dung chi phí .
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai