Danh Mục

Kế toán Bán hàng và xác định KQKD

Kế toán bán hàng là công việc không quá khó khăn và đòi hỏi kinh nghiệm, tuy nhiên để làm tốt công việc của một kế toán bán hàng thì bạn cần phải trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng về kế toán

SỔ NHẬT KÝ CHUNG MẪU SỐ S03A - DNN

SỔ NHẬT KÝ CHUNG MẪU SỐ S03A - DNN

Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.
MẪU SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 133/2016/TT-BTC

MẪU SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 133/2016/TT-BTC

Sổ chí phí sản xuất, kinh doanh theo thông tư 133/2016 TT-BTC được áp dụng theo từng đối tượng tập hợp chi phí. Tính theo phân xưởng, bộ phận ản xuất, theo sản phẩm và nhóm sản phẩm….dịch hoặc theo nội dung chi phí .
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng (Mẫu sổ S22-DN) là chứng từ được sử dụng thấy được sổ lượng công cụ, dụng cụ được sử dụng, sự khấu hao tài sản cố định .
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN  NHẬT KÝ - SỔ CÁI

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái là các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng ...
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG

Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó.
BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành m ẫu số 03 - TSCĐ  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  nhằm xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.
BẢNG KÊ CHI TIỀN MẪU 09-TT

BẢNG KÊ CHI TIỀN MẪU 09-TT

Bảng kê chi tiền mẫu số 09 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.
BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ MẪU SỐ 08B - TT

BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ MẪU SỐ 08B - TT

Biên bản kiểm kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý mẫu số 08b - tt nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, ... tồn thực tế và số thừa, thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.
BẢNG KIỂM KÊ QUỸ MẪU 08A - TT

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ MẪU 08A - TT

Bảng kiểm kê quỹ  mẫu số 08a - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.
Mẫu sổ nhật ký bán hàng TT 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký bán hàng TT 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký bán hàng là chứng từ đặc biệt đây là một phần của sổ nhật ký chung nên cách thức lập sổ và ghi chép tương tự với sổ nhật ký chung.  Bạn chưa rõ về phương pháp và cách sử dụng mẫu sổ nhật ký bán hàng, trung tâm kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cụ thể về mẫu sổ nhật ký bán hàng TT133/2016/TT-BTC .