Danh Mục

Kế toán thuế TNDN

Thuế TNDN là một loại thuế trực thu. Được tính trên phần thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng phải nộp thuế.

Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương

Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương

Việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương được thực hiện để đảm bảo việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên không bị gián đoạn.
Quy định về Quỹ khoa học công nghệ mới nhất 2016

Quy định về Quỹ khoa học công nghệ mới nhất 2016

Quỹ khoa học công nghệ được doanh nghiệp trích hàng năm sau khi đã kết chuyển lỗ. Bài viết dưới đây, lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các quy định về Quỹ khoa học công nghệ.
Mẫu 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế TNDN

Mẫu 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế TNDN

Mẫu 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp khi kết thúc năm tài chính, làm quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế.
Mẫu phụ lục 03-2A/TNDN Phụ lục chuyển lỗ

Mẫu phụ lục 03-2A/TNDN Phụ lục chuyển lỗ

Phụ lục 03-2A được lập khi trong kỳ tính thuế doanh nghiệp còn số lỗ được kết chuyển từ các năm trước. Bài viết dưới đây, lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu phụ lục 03-2A Phụ lục chuyển lỗ TNDN
Mẫu phụ lục 03-1A Phụ lục kết quả sản xuất hoạt động kinh doanh

Mẫu phụ lục 03-1A Phụ lục kết quả sản xuất hoạt động kinh doanh

Phụ lục 03-1A/TNDN được lập trước khi kế toán làm tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.
Quy định về hồ sơ, chứng từ và chi phí thuế đối với hàng hóa bị tổn thất

Quy định về hồ sơ, chứng từ và chi phí thuế đối với hàng hóa bị tổn thất

Hàng hóa trong doanh nghiệp có thể bị tổn thất do nhiều nguyên nhân khác nhau. Kế toan phải khéo léo xử lý chi phí hàng hóa bị tổn thất để được tính vào chi phí hợp lý.
Tổng hợp các khoản khấu hao tài sản cố định không tính là chi phí được trừ

Tổng hợp các khoản khấu hao tài sản cố định không tính là chi phí được trừ

Trong một vài trường hợp, khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp là chi phí kế toán hợp lý nhưng lại không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
Xử lý chi phí mua xe oto cũ của cá nhân

Xử lý chi phí mua xe oto cũ của cá nhân

Chi phí mua xe ô tô cũ của cá nhân có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Để hợp lý hóa chi phí này cần những chứng từ gì?
Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế

Xử lý tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế

Nếu trong kỳ doanh nghiệp có phát sinh khoản thu hoặc chi tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế, kế toán xử lý khoản tiền phạt này thế nào?
Xử lý chi phí mua phần mềm của các Công ty nước ngoài qua mạng

Xử lý chi phí mua phần mềm của các Công ty nước ngoài qua mạng

Để tăng khả năng cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp trong nước mua phần mềm của Các Công ty nước ngoài  qua mạng.