Kinh nghiệm Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm kế toán tổng hợp là nơi chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các tình huống, nghiệp vụ kế toán ở tất cả các phần hành kế toán phát sinh trong doanh nghiệp theo quy định mới nhất, từ những phần hành đơn giản như kế toán vốn bằng tiền đến những phần hành phức tạp hơn như kế toán Chi phí sản xuất... và hướng dẫn các bạn lên Báo cáo liên quan.

Quy định về thời gian và mức lương thử việc mới nhất năm 2016

Quy định về thời gian và mức lương thử việc mới nhất năm 2016

Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn quy định về thời gian và mức lương thử việc.
Các công việc phải làm của Kế toán Tài sản cố định

Các công việc phải làm của Kế toán Tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là vấn đề đòi hỏi người làm kế toán xâm nhập kiểm kê và phân tích lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; thực hiện theo dõi tình hình trang bị, huy động, bảo quản và áp dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài ...
Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao Tài Sản Cố Định

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao Tài Sản Cố Định

Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định. Để lập được bảng trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng này thì các bạn phải xác định được thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định.