Danh Mục

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.Hay báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm 

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa nhằm xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.
PHIẾU XUẤT KHO MẪU SỐ 02 - VT

PHIẾU XUẤT KHO MẪU SỐ 02 - VT

Phiếu xuất kho Mẫu số 02 - VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định ...
PHIẾU NHẬP KHO MẪU SỐ 01 - VT

PHIẾU NHẬP KHO MẪU SỐ 01 - VT

 Phiếu nhập kho Mẫu số 01 - VT  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.
BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Bảng chấm công làm thêm giờ Mẫu số 01b-LĐTL (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) là một trong những chứng từ quan trọng khi tình lương cho nhân viên trong doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ bạn đọc tham khảo.
BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.
BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là mẫu biên bản dùng để thanh lý hợp đồng đã được ký kết trước đó giữa bên giao khoán và bên nhận giao khoán. Mẫu biên bản ghi rõ những điều khoản công việc đã làm được và chưa làm được cùng với số tiền hai bên phải thanh toán theo ký kết hợp đồng. Mẫu biên bản được ban hành kèm theo <a ...
HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN MẪU SỐ 08 - LĐTL

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN MẪU SỐ 08 - LĐTL

Hợp đồng giao khoán  là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhân khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian dự kiến, thứ tự công việc, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện công việc đó. Đồng thời là cơ sở thanh toán chi phí cho người nhận khoán
PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành  là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Làm cơ sở để lập  bảng thanh toán tiền lương  hoặc tiền công cho người lao động. Mẫu phiếu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông&
MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC.

MẪU GIẤY ĐI ĐƯỜNG THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC.

Những người hay đi công tác thì không thể không biết công dụng của loại giấy này. Giấy đi đường chính là căn cứ để các cán bộ và người lao động làm các thủ tục cần thiết khi đi công tác và thanh toán công tác phí.
BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho người lao động để tính thu nhập của người lao động và ghi sổ kế toán