Danh Mục

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.Hay báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm 

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

Cụm từ “Báo cáo tài chính” chắc hẳn các bạn đều rất quen thuộc. Nhưng “Báo cáo tài chính hợp nhất” thì còn xa lạ với nhiều người.
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đối với những người đang theo học ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, đầu tư,….: Phân tích báo cáo tài chính là một kỹ năng cần thiết và nhà tuyển dụng đánh giá cao những ai có được kỹ năng này. Đối với Doanh nghiệp Phân tích BCTC rất hữu ích đối với việc quản trị doanh nghiệp, giúp đánh giá được tổng quan về tình hình tài chính và ...
Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133 excel dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Báo cáo tài chính tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính.Cung cấp các thông tin kinh tế, tài ...
Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là công việc vô cùng quan trọng trong quá trình lập BCTC, dựa vào việc thuyết minh báo cáo tài chính có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư hoặc nắm bắt một cách rõ nét hơn về tình hình tài chính doanh nghiệp. Nhằm giúp các kế toán viên, đặc biệt là các bạn học viên còn thiếu kinh nghiệm.  ketoanleanh.edu.vn xin chia ...
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Mẫu số B03 – DNN ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Mẫu số B03 – DNN ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính, nó cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động. Báo cáo lưu chuyển ...
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong các báo cáo tài chính được dùng để thể hiện doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Báo cáo chỉ ra từ doanh thu của doanh nghiệp, các chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh cho đến lợi nhuận sau khi đã trừ hết các chi
Xử lý chi phí trả trước đã hạch toán năm 2016

Xử lý chi phí trả trước đã hạch toán năm 2016

Năm 2016, Công ty bạn phát sinh chi phí trả trước liên quan đến năm 2017 và bạn đã hạch toán đầy đủ. Tuy nhiên, năm 2017, Thông tư 133/2016 sẽ được áp dụng để thay thế Quyết định 48/2006, theo đó, không còn tài khoản chi phí trả trước ngắn hạn nữa.
So sánh các khoản đầu tư ngắn hạn trong Thông tư 133 và Quyết định 48

So sánh các khoản đầu tư ngắn hạn trong Thông tư 133 và Quyết định 48

Đầu tư ngắn hạn thuộc phần tài sản trên bảng cân đối kế toán. So sánh giữa thông tư 133/2016 và Quyết định 48, đầu tư ngắn hạn có nhiều sự thay đổi tích cực. 
Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel

Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên Excel

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong 04 báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp. Số liệu lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ được tổng hợp từ các sổ chi tiết tài khoản tiền và tương đương tiền.
Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Excel

Hướng dẫn cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên Excel

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo lập hàng kỳ để phản ánh toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.