Danh Mục

Lý thuyết kế toán

Để làm công việc của một kế toán bạn cần phải nắm rõ được lý thuyết kế toán từ  cơ bản đến chuyên sâu, sau đó mới thực hành mà bổ sung các kỹ năng cần thiết

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính cung cấp thông tin về kết quả hoạt động cho nhà quản trị để theo dõi và điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp theo mục đích phát triển.
Tính chất của Bảng cân đối kế toán

Tính chất của Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối có tính chất riêng biệt gì so với các báo cáo tài chính khác được lập với mục đích cung cấp thông tin ra bên ngoài và phải đảm bro được tính chính xác, trung thực, dễ hiểu và có khả năng so sánh.
Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán

Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán

Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán được xuất phát từ các sổ kế toán do đây là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán.
Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán

Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán cung cấp tài liệu về giá trị tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định cho nhà quản trị phục vụ công tác quản lý và các đối tượng khác.
Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Giai đoạn tổng hợp số liệu là giai đoạn cuối của trình tự phản ánh, tuy nhiên cách thức tổng hợp số liệu như thế nào để dễ dàng, thuận tiện cho việc xử lý số liệu thì cần phải có một phương pháp nhất định, đáp ứng yêu cầu này phương pháp tổng hợp cân đối được xây dựng.
Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng

Sơ lược về kế toán quá trình bán hàng

Kế toán quá trình bán hàng là quá trình tiêu thụ hàng hóa để bù đắp chi phí đã bỏ ra của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có khả năng tồn tại.
Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

Sơ lược về kế toán quá trình sản xuất

Kế toán quá trình sản xuất là hoạt động quan trọng nhất trong nền kinh tế, giúp tạo ra tài sản mới cho xã hội. Hoạt động này chỉ có trong doanh nghiệp sản xuất.
Sơ lược về kế toán quá trình mua hàng

Sơ lược về kế toán quá trình mua hàng

Nghiên cứu sơ lược về kế toán quá trình mua hàng trong hoạt động của doanh nghiệp giúp kế toán nắm được tổng quát công tác hạch toán được xây dựng trong kỳ.
Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ

Việc kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh các nghiệp vụ được tiến hành ở thời điểm cuối kỳ kế toán sau khi kiểm tra trên tài khoản tổng hợp.
Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh trên các tài khoản tổng  hợp

Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép phản ánh trên các tài khoản tổng hợp

Thời điểm kiểm tra các tài khoản tổng hợp là trước khi kế toán lên các báo cáo kế  toán, thông thường là cuối kỳ kế toán, ngoài ra còn có một số trường hợp không xảy ra thường xuyên như: đơn vị sáp nhập, giải thể, theo yêu cầu củ