Danh Mục

Lý thuyết kế toán

Để làm công việc của một kế toán bạn cần phải nắm rõ được lý thuyết kế toán từ  cơ bản đến chuyên sâu, sau đó mới thực hành mà bổ sung các kỹ năng cần thiết

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hết sức đa dạng tại nhiều địa điểm, thời gian, tác động đến nhiều đối tượng. Vì vậy phương pháp tài khoản kế toán được xây dựng 
Phương pháp giá đơn vị bình quân (AVCO)

Phương pháp giá đơn vị bình quân (AVCO)

Phương pháp giá bình quân gia quyền (AVCO) được chia ra hai phương pháp nhỏ là bình quân cuối kỳ dự trữ và bình quân liên hoàn (bình quân từng lần nhập xuất).
Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Phương pháp nhập trước xuất trước tuân thủ theo nguyên tắc hàng hóa mua trước sẽ được xuất trước để sử dụng và tính theo giá thực tế của lô hàng cũ trước.
Phương pháp giá thực tế đích danh

Phương pháp giá thực tế đích danh

Phương pháp giá thực tế đích danh cho vật tư, hàng hóa xuất kho xác định giá trị theo đơn chiếc hay theo từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập cho đến lúc xuất. 
Các phương pháp tính giá trị hàng hóa vật tư xuất dùng

Các phương pháp tính giá trị hàng hóa vật tư xuất dùng

Giá trị vật tư, hàng hóa xuất dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều cách tính do mỗi lần nhập kho chúng có giá trị khác nhau theo giá thị trường.
Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất

Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất

Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất bao gồm các hao phí của ba yếu tố: lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động tính cho sản phẩm hoàn thành. 
Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho

Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho

Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho của doanh nghiệp là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến chúng để làm căn cứ xác định giá nhập kho chính xác.
Phân loại tài sản cố định

Phân loại tài sản cố định

Phân loại tài sản cố định gồm 3 loại: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh.
Tính giá tài sản cố định

Tính giá tài sản cố định

Giá trị của tài sản cố định được ghi nhận vào sổ sách kế toán tại thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng là nguyên giá và thời điểm đánh giá lại là giá trị còn lại.
Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá

Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá

Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá bao gồm ba nội dung hướng dẫn cách xác định đối tượng tính giá và lựa chọn phương thức phân bổ thích hợp.