Danh Mục

thư viện pháp luật

STT Tên Tài Liệu Ngày Đăng Hiệu Lực Chi Tiết
1 Phản hồi học viên sau khóa học kế toán thuế chuyên sâu 28/08/2018 Còn Hiệu Lực Chi tiết
2 Chuyện cười nhà kế (Phần 1) 30/08/2018 Còn Hiệu Lực Chi tiết
3 Các văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế áp dụng cho kỳ thuế 2015 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
4 Lưu ý khi khai bổ sung điều chỉnh Thuế GTGT 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
5 Lưu ý khi khai bổ sung điều chỉnh Thuế GTGT 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
6 Phân biệt xóa bỏ và hủy hóa đơn để làm báo cáo sử dụng hóa đơn đúng tránh phạt tiền oan! 28/08/2018 Còn Hiệu Lực Chi tiết
7 Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.8 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
8 Công văn 3471/TCT-TNCN năm 2016 về hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
9 Công văn 3755/BGDĐT-GDTX năm 2016 về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
10 Công văn 1988/BHXH-QLT năm 2016 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh Sinh viên năm học 2016-2017 do Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
11 Công văn 3520/TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là nhà ở, đất ở duy nhất do Tổng cục Thuế ban hành 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
12 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ, kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
13 129 văn bản pháp luật mà dân Kế toán cần phải biết 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
14 Công văn 3387/TCT-CS năm 2016 sử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do tổng cục thuế ban hành 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết
15 CÔNG VĂN 1434 VỀ VIỆC LÙI THỜI HẠN NỘP MÃU 06 05/09/2016 Hết Hiệu Lực Chi tiết
16 mẫu hoá đơn trả lại hàng bán theo thông tư số 39 05/09/2016 Còn Hiệu Lực Chi tiết