Danh Mục

Kế toán thuế TNDN

Thuế TNDN là một loại thuế trực thu. Được tính trên phần thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng phải nộp thuế.

Xử lý chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Xử lý chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Bảo hiểm nhân thọ là khoản bảo hiểm không bắt buộc doanh nghiệp phải mua cho nhân viên. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp hỗ trợ nhân viên chi phí mua bảo hiểm nhân thọ.
Xử lý chi thưởng Tết năm 2017

Xử lý chi thưởng Tết năm 2017

Thưởng Tết là khoản tiền mà doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động khi trong năm doanh nghiệp có lợi nhuận.
Xử lý chi phí thuê nhà cho nhân viên

Xử lý chi phí thuê nhà cho nhân viên

Chi phí thuê nhà cho nhân viên được doanh nghiệp tính vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN không? Doanh nghiệp hạch toán các khoản thuế liên quan đến chi phí thuê nhà cho nhân viên thế nào?
Xử lý chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số

Xử lý chi thưởng cho nhân viên đạt doanh số

Các doanh nghiệp thường có chính sách khuyến khích nhân viên làm việc bằng cách đưa ra mức thưởng cho nhân viên đạt doanh số.
Quy định về chi phí lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên

Quy định về chi phí lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH một thành viên

Chi phí lương của chủ Công ty TNHH một thành viên, chủ doanh nghiệp tư nhân được tính vào chi phí kế toán, chi phí thuế TNDN thế nào?
Mẫu 06-TNDN ban hành kèm thông tư 78/2014/TT-BTC

Mẫu 06-TNDN ban hành kèm thông tư 78/2014/TT-BTC

Mẫu 06/TNDN được lập khi doanh nghiệp tài trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, …
Xử lý chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo

Xử lý chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ và tài trợ đúng đối tượng.
Xử lý chi hỗ trợ đi lại ngày lễ, Tết cho nhân viên

Xử lý chi hỗ trợ đi lại ngày lễ, Tết cho nhân viên

Vào các dịp nghỉ lễ, Tết dài ngày, doanh nghiệp có thể hỗ trợ người lao động chi phí đi lại. Các khoản chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?
Xử lý chi phí xăng xe để tính vào chi phí hợp lý

Xử lý chi phí xăng xe để tính vào chi phí hợp lý

Chi phí xăng xe là chi phí phát sinh thường xuyên trong doanh nghiệp. Có nhiều doanh nghiệp sử dụng xe của giám đốc để phục vụ hoạt động của Công ty.
Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính là chi phí được trừ không

Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính là chi phí được trừ không

Chi phí lương không đóng bảo hiểm trong doanh nghiệp sẽ được xử lý thế nào khi tính thuế TNDN?