Danh Mục

Kế toán mua hàng

Khi doanh nghiệp mua hàng từ bên ngoài về thì kế toán cần phải làm những công việc gì? Kế toán mua hàng tuy là công việc đơn giản nhưng vô cùng quan tro0ngj trong doanh nghiệp

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao Tài Sản Cố Định

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao Tài Sản Cố Định

Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định. Để lập được bảng trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng này thì các bạn phải xác định được thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định.