Danh Mục

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.Hay báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm 

So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

Từ 01/01/2017, các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trên ở Việt Nam sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một trong những báo cáo bắt buộc doanh nghiệp phải lập khi kết thúc năm tài chính.
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.
Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Hướng dẫn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được lập theo một trong hai phương pháp là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong bốn báo cáo tài chính quan trọng mà Doanh nghiệp phải lập cuối mỗi kỳ kế toán.
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy sự vận động của dòng tiền trong doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có dòng tiền vào, ra liên tục tức doanh nghiệp có khả năng thanh khoản cao.
Mẫu B02-BNN báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mẫu B02-BNN báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được lập theo mẫu B02-BNN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC vào cuối mỗi kỳ kế toán.
Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho biết trong kỳ doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả không?
Mẫu B 01-DN Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Mẫu B 01-DN Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Từ ngày 01/01/2015, Thông tư 200 thay thế quyết định 15/2006 chế độ kế toán trong doanh nghiệp lớn. các mẫu báo cáo tài chính cũng có một số thay đổi so với chế độ kế toán cũ.
Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng cân đối kế toán

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp, cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm đầu kỳ hoặc cuối kỳ.