Danh Mục

Lập và phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.Hay báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho những người quan tâm 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Bảng thanh toán tiền lương  Mẫu số 02-LĐTL  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) là căn cứ để thanh toán tiền lương và phụ cấp thu nhập tăng thêm ngoài tiên lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động trong đơn vị đồng thời là căn cứ để thống kê về lao&
Bảng chấm công

Bảng chấm công

Bảng chấm công Mẫu số 01a-LĐTL (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) là một trong những chứng từ quan trọng khi tình lương cho nhân viên trong doanh nghiệp. Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu Mẫu bảng chấm công bạn đọc tham khảo.
DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Hệ thống danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC ban hành ngày 22-12-2014 của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 1-1-2015. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kế toán, là căn cứ để ghi sổ kế toán
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN NỘP CHO CƠ QUAN THUẾ (MẪU SỐ F01 - DNN)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN NỘP CHO CƠ QUAN THUẾ (MẪU SỐ F01 - DNN)

Bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế(Mẫu F01 - DNN) là bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạc toán của doanh nghiệp, thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ. Nhìn vào bảng cân đối tài khoản doanh nghiệp có thể đánh giá tổng quát về tình hình tài sản, nguồn vốn và quá trình hoạt động của doan
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DNSN)

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận quan trọng của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kê toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...
BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu tới bạn đọc BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và luồng tiền của một doanh nghiệp siêu nhỏ
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNNKLT)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNNKLT)

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bộ phận quan trọng của báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính chất tường thuật hoặc phân tích những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kê toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNN)

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNN)

Kế toán Lê Ánh xin giới thiếu mẫu thuyết minh báo cáo tài chính ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

B áo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính, cung cấp thông tin giúp người sử dụng dánh giá cá thay đổi trong tài sản, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi và khả năng thanh toán của doanh nghiệp  Bài viết này, Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu với bạn đọc phương pháp báo cáo lưu chuyển tiền tệ như sau:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNN)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNN)

Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài Chính