Danh Mục

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Nguyên lý kế toán còn là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phân loại tài sản cố định

Phân loại tài sản cố định

Phân loại tài sản cố định gồm 3 loại: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh.
Tính giá tài sản cố định

Tính giá tài sản cố định

Giá trị của tài sản cố định được ghi nhận vào sổ sách kế toán tại thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng là nguyên giá và thời điểm đánh giá lại là giá trị còn lại.
Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá

Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá

Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá bao gồm ba nội dung hướng dẫn cách xác định đối tượng tính giá và lựa chọn phương thức phân bổ thích hợp. 
Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá

Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá

Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá được kế toán vận dụng dựa trên bộ nguyên tắc kế toán để tính giá cho các đối tượng trong công tác kế toán.
Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tính giá

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tính giá

Phương pháp tính giá dùng để phán ánh giá trị hiện có và sự vận động của các đối tượng tài sản cụ thể. Kế toán cần hiểu nội dung và ý nghĩa phương pháp tính giá.
Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán

Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán

Trình tự xử lý và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán được xác định từ khâu tiếp nhận hoặc lập đến khâu lưu trữ hoặc rộng hơn đến khâu hủy chứng từ.
Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
Phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán đóng vai trò là phương pháp đầu tiên được sử dụng trong hệ thống phương pháp hạch toán kế toán để phản ánh nghiệp vụ kinh tế. 
Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 2)

Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán (Phần 2)

Phân loại tài sản theo dõi trong trạng thái tĩnh của kế toán theo nguồn hình thành vốn kinh doanh để nhìn nhận tài sản đã được tài trợ bởi những nguồn vốn nào.
Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh và dễ nhất

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh và dễ nhất

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất với rất nhiều loại tài khoản là không hề đơn giản, nhưng với những mẹo nhỏ sẽ giúp việc nhớ dễ dàng hơn.