Danh Mục

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Nguyên lý kế toán còn là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Các phương pháp tính giá trị hàng hóa vật tư xuất dùng

Các phương pháp tính giá trị hàng hóa vật tư xuất dùng

Giá trị vật tư, hàng hóa xuất dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều cách tính do mỗi lần nhập kho chúng có giá trị khác nhau theo giá thị trường.
Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất

Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất

Giá thành hàng hóa, dịch vụ sản xuất bao gồm các hao phí của ba yếu tố: lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động tính cho sản phẩm hoàn thành. 
Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho

Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho

Giá trị vật tư, hàng hóa khi nhập kho của doanh nghiệp là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến chúng để làm căn cứ xác định giá nhập kho chính xác.
Phân loại tài sản cố định

Phân loại tài sản cố định

Phân loại tài sản cố định gồm 3 loại: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh.
Tính giá tài sản cố định

Tính giá tài sản cố định

Giá trị của tài sản cố định được ghi nhận vào sổ sách kế toán tại thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng là nguyên giá và thời điểm đánh giá lại là giá trị còn lại.
Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá

Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá

Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá bao gồm ba nội dung hướng dẫn cách xác định đối tượng tính giá và lựa chọn phương thức phân bổ thích hợp. 
Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá

Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá

Nguyên tắc kế toán chung cho phương pháp tính giá được kế toán vận dụng dựa trên bộ nguyên tắc kế toán để tính giá cho các đối tượng trong công tác kế toán.
Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tính giá

Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tính giá

Phương pháp tính giá dùng để phán ánh giá trị hiện có và sự vận động của các đối tượng tài sản cụ thể. Kế toán cần hiểu nội dung và ý nghĩa phương pháp tính giá.
Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán

Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán

Trình tự xử lý và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán được xác định từ khâu tiếp nhận hoặc lập đến khâu lưu trữ hoặc rộng hơn đến khâu hủy chứng từ.
Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán và phân loại chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.