Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo TT 133

Tài khoản 128 – đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là một trong những tài khoản có nhiều thay đổi trong cách hạch toán của Thông tư 133/2016/TT-BTC so với các quy định cũ.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán tài khoản 128 theo quy định mới nhất.

1. So sánh tài khoản 128 trong Thông tư 133 và các quy định cũ.

 

2. Nguyên tắc hạch toán kế toán tài khoản 128 theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  • Khi mua: ghi nhận khoản đầu tư theo giá gốc
  • Phải mở sổ theo dõi chi tiết từng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng... Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ vào kỳ hạn còn lại (dưới 12 tháng hay từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm 1 ập báo cáo) để trình bày là tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn.
  • Kế toán phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư.

3. Nội dung, kết cấu tài khoản 128 theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  • Nội dung: Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu), các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác. hoc ke toan thuc te

Tài khoản này không phản ánh các công cụ nợ nắm giữ vì mục đích mua bán để kiếm 1ời (phản ánh trong Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh)

  • Kết cấu: 

- Bên Nợ: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng

- Bên Có: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm

- Số dư cuối kỳ: Giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hiện có tại thời điểm báo cáo

  • Tài khoản cấp 2: Tài khoản 128 có 2 tài khoản cấp 2:

- TK 1281: Tiền gửi có kỳ hạn

- TK 1288: Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

 KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu học thực tế ngày càng tăng của học viên, trung tâm Lê Ánh mở ra các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và các khoá đào tạo chuyên sâu, để biết thêm thông tin về các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn.

 

Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo TT 133