Tổng Hợp Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Mới Nhất - Kế Toán Lê Ánh

Đơn đề nghị tạm ứng là một dạng giấy chứng từ kế toán được sử dụng làm cơ sở để xét duyệt các khoản tạm ứng để hỗ trợ nhân viên đi công tác hoặc giải quyết các việc của cơ quan hoặc cá nhân. Tuy nhiên, người lao động phải tuân thủ một số quy tắc trước khi tiến hành lập đơn xin tạm ứng.

Giấy đề nghị tạm ứng là gì? Những nội dung trong Giấy đề nghị tạm ứngMẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất hiện nay. Hãy cùng Kế Toán Lê Ánh tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Là Gì?

Theo quy định tại Điều 21 Khoản 1 Thông tư 133/2016/TT-BTC thì tạm ứng là khoản tiền hoặc vật tư của doanh nghiệp cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết các công việc nào đó đã được phê duyệt.

Người được nhận tiền tạm ứng phải là nhân viên của công ty. Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên được nhận tạm ứng phải được Giám đốc xác định rõ bằng văn bản.

Giấy đề nghị tạm ứng được hiểu là một loại giấy tờ chuyên dụng để yêu cầu công ty cấp một số tiền cho những cá nhân nhân viên một khoản tiền và số tiền này được gọi là số tiền tạm ứng.

Khoản tiền tạm ứng này sẽ được cung cấp dưới hình thức vật tư cho người tạm ứng để thực hiện hoạt động kinh doanh chính thức của công ty và phải được ban giám đốc phê duyệt.

»»» Khóa Học Kế Toán Online - Tương Tác Trực Tiếp Cùng Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

2. Đối Tượng, Mục Đích Của Giấy Đề Nghị Tạm Ứng

- Đối tượng lập: Là người lao động trong doanh nghiệp khi có nhu cầu tạm ứng

- Mục đích của đơn đề nghị tạm ứng: Mẫu đơn đề nghị tạm ứng là căn cứ để thực hiện các thủ tục xét duyệt các khoản tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi tiền và xuất quỹ cho các khoản tạm ứng.

- Trình tự ký duyệt: Người lao động lập ⇒ Trưởng bộ phận ký ⇒ Kế toán trưởng ghi ý kiến và ký ⇒ Giám đốc duyệt.

3. Thủ Tục Đề Nghị Tạm Ứng

Quy trình tạm ứng

Quy trình tạm ứng được thiết lập với mục đích để đảm bảo cho quá trình tạm ứng được thực hiện theo một hệ thống và có kiểm soát

Nhu cầu tạm ứng

- Người tạm ứng khi thực hiện một số công việc cần phải trả trước một số tiền cho đối tác hay đi công tác thì người thực hiện công việc được phép tạm ứng từ tiền cần làm phiếu đề nghị đi công tác, phiếu đề nghị tạm ứng hay chứng từ liên quan khác

Lập phiếu đề nghị tạm ứng

- Người có nhu cầu tạm ứng lập phiếu đề nghị tạm ứng kèm theo các chứng từ liên quan trình TĐV ký sau đó trình phó HT phụ trách ký duyệt

Duyệt chi

- Trình kế toán trưởng kiểm tra sau đó trình HT ký duyệt

- Chuyển phiếu đề nghị tạm đã được ký duyệt cho kế toán lập phiếu chi

Lập phiếu chi

- Kế toán lập phiếu chi trình kế toán trưởng sau đó HT ký duyết rồi thủ quỹ thực hiện chi tiền

Chi tiền

- Thủ quỹ sẽ căn cứ phiếu chi được duyệt thực hiện chi tiền và ghi sổ quỹ

- Phiếu chi được lập 3 liên: Người nhận tiền giữ 1 liên, thủ quỹ giữ một liên và kế oán giữ một liên để lưu chứng từ

- Phiếu chi buộc phải đầy đủ chữ ký vaf ghi rõ họ tên của: Thủ quỹ, kế toán, kế toán trưởng, HT và người nhận tiền

Đối chiếu, kiểm tra số liệu, báo cáo

- Kế toán sẽ đối chiếu với số dư tiền mặt với thủ quỹ mỗi ngày

- Kế toán ngân hàng đối chiều số dư tiền gửi ngân hàng với ngân hàng

- Đối chiếu số dư tạm ứng với người tạm ứng vào cuối tháng vào mỗi lần tạm ứng hoặc hoàn ứng

- Kiểm tra số liệu và lập báo cáo công nợ tạm ứng sau đó gửi báo cáo cho kế toán trưởng cuối tháng

Lưu hồ sơ

- Kế toán lưu các chứng từ liên quan đến chi tiêu tạm ứng

Trong một tổ chức làm việc, khi một cá nhân, bộ phận nào đó có nguyện vọng tạm ứng số tiền nhất định phải thực hiện các thủ tục chặt chẽ như sau:

Ví dụ đối với việc tạm ứng cho chuyến công tác giải quyết công việc của tổ chức cần làm hồ sơ tạm ứng với các giấy tờ cần thiết:

 • Hồ sơ tạm ứng theo mẫu có sẵn
 • Báo cáo đề suất công tác
 • Bảng dự toán chi phí cho chuyến công tác
 • Phiếu báo giá vé máy bay hoặc phương tiện đi lại mà cá nhân lựa chọn.
 • Tùy thuộc vào lịch trình và tính chất công việc mà các cá nhân có thể nộp thêm các giấy tờ có liên quan khác.

»»» Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp - Học THỰC CHIẾN Cùng Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

4. Nội Dung Cần Có Trong Giấy Đề Nghị Tạm Ứng

Có nhiều mẫu giấy đề nghị tạm ứng khác nhau, nhưng đều sẽ có những thông tin dưới đây:

- Tên đơn vị, tên bộ phận phải được ghi rõ ở góc trên bên trái của đơn đề nghị tạm ứng. Người xin tạm ứng phải hoàn thành một liên của mẫu đơn đề nghị tạm ứng và viết rõ là gửi giám đốc công ty (người xét duyệt tạm ứng).

- Người đề nghị tạm ứng phải ghi rõ họ tên, phòng ban, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (viết bằng số và bằng chữ).

- Lý do tạm ứng cần nêu rõ mục đích sử dụng của khoản tạm ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, chiêu đãi khách ...

- Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

5. Tổng Hợp Mẫu Giấy Tạm Ứng Mới Nhất

#Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200

giấy đề nghị tạm ứng

#Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày…. tháng…. năm….

Số: ……………..

Kính gửi:...........................................................................................................................

Tên tôi là:..........................................................................................................................

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):......................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………… (Viết bằng chữ)............................................

.........................................................................................................................................

Lý do tạm ứng:...................................................................................................................

Thời hạn thanh toán:..........................................................................................................

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)

#Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng

CÔNG TY…………………

Số:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

………., ngày ….. tháng …. năm ……

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG THEO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: …..........

Căn cứ theo Hợp đồng số ………. ký ngày … tháng … năm …. giữa Công ty ……… (Bên A) và Công ty ………….. (Bên B) về việc ……

Đề nghị Quý Công ty tạm ứng cho chúng tôi số tiền ………………….đồng (Bằng chữ:………………… đồng).

Mục đích tạm ứng: …………

Trân trọng.

                                               

Đại diện theo pháp luật

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

#Giấy đề nghị tạm ứng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

........., ngày…..tháng….năm…….

ĐƠN XIN TẠM ỨNG LƯƠNG THÁNG

(V/v: Tạm ứng lương)

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2012

Kính gửi: Ông/bà ………………………………………………. Trưởng phòng tài chính công ty  ……………………………………………………………………………………………................

Tên tôi là: ………………………………………………………………….....................................

Ngày sinh: …………………………………………………………………....................................

Hiện đang là: Nhân viên…………….. tại phòng …………… của công ty..................................

CMTND số: …………………………………………………………………..................................

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………

Hôm nay, tôi viết đơn này để xin phép ông/bà một việc như sau:

Do nhu cầu cá nhân, tôi cần ứng trước lương tháng……. để có đủ điều kiện về tài chính cần thiết mà có thể giải quyết công việc của mình. Số tiền lương tôi cần ứng là………………………..triệu đồng, tương ứng với…………………..ngày làm việc của tôi. Vì vậy, tôi viết đơn này để xin ông/bà……………………………………

Trưởng phòng tài chính công ty về việc tạm ứng tiền lương trước cho tôi với mức tiền lương đã nêu trên. Số tiền lương ứng trước sẽ được trừ vào tiền lương tháng ………….. thường được nhận vào ngày…………………........

Khi đến hạn trả lương cho nhân viên vào tháng…………. tôi sẽ nhận số tiền lương còn lại của tháng………… sau khi đã trừ đi số tiền lương đã ứng trước.

Dựa vào Điều 100 về Tạm ứng tiền lương của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, tôi rất mong ông/bà …………… có thể cân nhắc xem xét để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

#Giấy đề nghị tạm ứng bằng tiếng anh

VIETNAM LAWYERS CONFEDERATION

HOANGSA LAW COMPANY LIMITED

For: Advance money according to service contract

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Liberty - Happiness

 

REQUEST FOR ADVANCE (Giấy đề nghị tạm ứng)

Day …… month …… year …….

Dear (Kính gửi): …………………………………………………………………………………………………………………………………

According to the service contract number (Căn cứ hợp đồng dịch vụ số) ……………….....................

I’m (Tôi): ………………………………………………

The department (Thuộc bộ phận):………………………

The total amount of the service contract (Tổng tiền theo hợp đồng dịch vụ là):.......................... …………………………………………………………………………………………

The requested amount of advance (Số tiền đề nghị tạm ứng):.............................................. …………………………………………………………………………

The reason: According to service contract number (Lí do tạm ứng, theo hợp đồng dịch vụ số): ……………………………………………………………

Advance payment period: Before: (Thời hạn thanh toán: Trước ngày):….. /…./……..

Payment methods Cash/Bank transfer (Hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản):

Bank transfer information (Một trong các số tài khoản chuyển tiền):

 1. Personal account number: 0021000303985 – Vietcombank - Hanoi branch - Account holder: Hoang Trong Giap
 2. Company account number: 0021000350651 – Vietcombank - Hanoi branch - Account holder: Hoangsa Law Company Limited

Proponent (Người đề xuất, kế toán)

Accountant

Legal Representative (Người đại diện, Giám đốc)

Director

Proponent

Accountant

Legal Representative

Director

Link download: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất

6. Cách Viết Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Và Những Lưu Ý

Phía trên cùng góc bên trái: Ghi tên đơn vị và tên bộ phận.

Dòng thứ 1: Kính gửi: Ghi tên bộ phận được duyệt cuối cùng.

Dòng thứ 2: Nhập tên của người yêu cầu tạm ứng trước

Dòng thứ 3: Nhập tên của bộ phận mà người yêu cầu tạm ứng đang làm

Dòng thứ 4: Nhập số tiền chính xác của khoản tạm ứng bằng số

Dòng thứ 5: Ghi số tiền tạm ứng bằng chữ.

Dòng thứ 6: Cho biết khoản trả trước được sử dụng để nhằm mục đích là làm gì: Tiền phí công tác, mua nguyên vật liệu, văn phòng phẩm, tiếp đãi khách

Dòng thứ 7: Ghi rõ ngày tháng hoàn trả lại số tiền đã tạm ứng

Lưu ý:

Khi lập đơn đề nghị tạm ứng, người nhận tiền tạm ứng phải chịu trách nhiệm về số tiền do công ty hoặc tổ chức cung cấp, cụ thể như sau:

 • Người nhận tạm ứng chỉ được sử dụng khoản tạm ứng cho các mục đích / nhu cầu đã được phê duyệt.
 • Nếu số tiền tạm ứng không được sử dụng, số tiền đó phải được hoàn lại cho thủ quỹ.
 • Người Nhận tiền trả trước cũng không có quyền cung cấp Khoản Trả Trước cho người khác.

Ngoài ra, nếu sử dụng hết số tiền tạm ứng, người nhận tạm ứng phải nộp bảng thanh toán tiền tạm ứng (kèm theo bản chính) nhằm mục đích:

 • Thanh toán toàn bộ số tiền tạm ứng đã nhận được.
 • Bạn thanh toán số tiền đã chi tiêu và phần chênh lệch (nếu có) giữa số tiền nhận được và số tiền đã chi tiêu.

Nếu số tiền tạm ứng còn lại không được trả lại quỹ sau khi hoạt động kết thúc thì sẽ được khấu trừ vào lương của người nhận tạm ứng.

- Đối với các chi phí vượt quá khoản tạm ứng, Công ty sẽ thanh toán phần còn thiếu cho người thụ hưởng khoản tạm ứng.

- Người nhận tiền tạm ứng phải thanh toán đầy đủ khoản tạm ứng của kỳ trước trước khi nhận khoản tạm ứng của kỳ tiếp theo.

- Bộ phận kế toán cũng cần giám sát chặt chẽ những người nhận kế toán và ghi chép đầy đủ về cách thức nhận, thanh toán và tạm ứng cho mỗi lần tạm ứng.

Xem thêm: 

Trên đây là toàn bộ những thông kiến chức chi tiết nhất về đơn xin tạm ứngmẫu đơn xin tạm ứng mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Hy vọng những thông tin Kế Toán Lê Ánh chia sẻ trong bài viết sẽ hữu ích đối với công việc của các bạn.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự chất lượng tốt nhất hiện nay.