Cách hạch toán tài khoản 136 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2017, Thông tư 133 sẽ có nhiều thay đổi về nguyên tắc kế toán các tài khoản so với các thông tư trước.

>>> Xem thêm: Cách hạch toán TK 133 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ cũng là một trong số các tài khoản có nhiều sự thay đổi. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách hạch toán TK 136 theo Thông tư 133.

1. So sánh TK 136 theo Thông tư 133/2016 và các quy định hiện hành

2. Nguyên tắc kế toán tài khoản 136 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với đơn vị hạch toán phụ thuộc (đơn vị cấp dưới) hoặc giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc với nhau. Các đơn vị cấp dưới là đơn vị hạch toán phụ thuộc nhưng có tổ chức công tác kế toán như chi nhánh, xí nghiệp, nhà máy...

b) Nội dung các khoản phải thu nội bộ phản ánh vào tài khoản 136 bao gồm:

- Ở đơn vị cấp trên:

+ Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã giao, đã cấp cho cấp dưới;

+ Các khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy định;

+ Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ;

+ Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới;

+ Các khoản đã giao cho đơn vị cấp dưới để thực hiện khối lượng giao khoán nội bộ và nhận lại giá trị giao khoán nội bộ;

+ Các khoản phải thu vãng lai khác.

- Ở đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc:

+ Các khoản được đơn vị cấp trên cấp nhưng chưa nhận được;

+ Giá trị sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chuyển cho đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị nội bộ khác để bán;

+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị nội bộ;

+ Các khoản nhờ đơn vị cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thu hộ;

+ Các khoản đã chi, đã trả hộ đơn vị cấp trên và đơn vị nội bộ khác;

+ Các khoản phải thu nội bộ vãng lai khác.

c) Tài khoản 136 phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị cấp dưới có quan hệ thanh toán và theo dõi riêng từng khoản phải thu nội bộ. Doanh nghiệp cần có biện pháp đôn đốc giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu nội bộ trong kỳ kế toán.

d) Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư Tài khoản 136 "Phải thu nội bộ", Tài khoản 336 "Phải trả nội bộ" với từng đơn vị cấp dưới có quan hệ theo từng nội dung thanh toán. Tiến hành thanh toán bù trừ theo từng khoản của từng đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc hoặc đơn vị nội bộ khác, đồng thời hạch toán bù trừ trên 2 Tài khoản 136 “Phải thu nội bộ" và Tài khoản 336 "Phải trả nội bộ" (theo chi tiết từng đối tượng). Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.

- Phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị cấp dưới có quan hệ thanh toán và theo dõi riêng từng khoản phải thu nội bộ.

- Cuối kỳ kế toán: Kiểm tra, đối chiếu tài khoản 136 với tài khoản 336 với các đơn vị cấp dưới.

3. Nội dung, kết cấu tài khoản 136 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Nội dung: Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với đơn vị hạch toán phụ thuộc (đơn vị cấp dưới) hoặc giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc với nhau.

- Kết cấu:

+ Bên Nợ:

  • Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới;
  • Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị nội bộ khác lên;
  • Số tiền cấp dưới phải thu về các khoản cấp trên phải giao xuống;
  • Số tiền phải thu về bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ giữa các đơn vị nội bộ với nhau;
  • Các khoản phải thu nội bộ khác.

+ Bên Có:

  • Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị cấp dưới;
  • Số tiề n đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ;
  • Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ với cùng một đối tượng.

- Số dư cuối kỳ:

Bên Nợ: Số nợ còn phải thu của các đơn vị nội bộ

- Tài khoản cấp 2:

+ TK 1361: Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc;

+ TK 1368: Phải thu nội bộ khác.

4. Sơ đồ hạch toán tài khoản 136 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tham khảo thêm: Khóa học kế toán doanh nghiệp

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu học thực tế ngày càng tăng của học viên, trung tâm Lê Ánh mở ra các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và các khoá đào tạo chuyên sâu, để biết thêm thông tin về các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn.

Từ khóa liên quan: Tài khoản 136 theo thông tư 200, tài khoản 336 theo thông tư 133, bù trừ công nợ nội bộ chứng từ sử dụng kế toán phải thu nội bộ

Cách hạch toán tài khoản 136 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC