Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp (Hàng Ngày - Tháng - Quý)

Nội dung bài viết được cố vấn chuyên môn bởi Th.S Lê Thị Ánh - CEO Trung tâm Lê Ánh - Giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế Toán Lê Ánh.

Không chỉ các bạn học sinh, sinh viên lựa chọn ngành Kế toán mà cũng có rất nhiều kế toán viên vẫn chưa nắm bắt được công việc của kế toán tổng hợp tại các công ty, doanh nghiệp là gì. Gần như bất kể loại hình công ty, doanh nghiệp nào cũng cần có người đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp bên cạnh kế toán trưởng.

Vậy kế toán tổng hợp là gì? Công việc của kế toán tổng hợp như thế nào? Những kỹ năng gì cần có trong công việc của kế toán tổng hợp?

Trong bài viết hôm nay, Kế Toán Lê Ánh sẽ chia sẻ và cung cấp những thông tin chi tiết nhất về vị trí công việc kế toán tổng hợp nhé!

Công việc của một kế toán tổng hợp

1. Kế Toán Tổng Hợp Là Gì?

Kế toán tổng hợp (General Accountant) là người chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, phản ánh, ghi chép và thống kê một cách tổng quát các số liệu, dữ liệu, thông tin trên các tài khoản, sổ sách kế toán, báo cáo lãi lỗ và báo cáo tài chính theo các kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Hay nói cách khác, công việc của kế toán tổng hợp là chịu trách nhiệm chung về số liệu, dữ liệu chi tiết đến tổng hợp trên các loại sổ sách kế toán, nên có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết chính xác các vấn đề tài chính, các quyết định kinh tế của doanh nghiệp.

»»» Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành - Học Thực Chiến Cùng Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

2. Nhiệm Vụ Của Kế Toán Tổng Hợp

Các công việc của kế toán tổng hợp

Trong công việc của kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp sẽ có những nhiệm vụ như:

- Thu thập, tổng hợp, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp như: Phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất, phiếu nhập,... Sau đó sẽ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế pháp sinh, tiến hành ghi chép tài khoản vào các sổ sách liên quan.

- Hạch toán chi phí, doanh thu, thuế GTGT, khấu hao, công nợ, tài sản cố định, tài sản vô hình,... và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.

- In sổ kế toán tổng hợp và chi tiết cho doanh nghiệp

- Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị, dữ liệu tổng hợp và dữ liệu chi tiết

- Thống kê và tổng hợp sổ sách, chứng từ kế toán khi có yêu cầu

- Lưu trữ, sắp xếp, bảo quản các chứng từ, sổ sách theo đúng quy định pháp luật

- Kiểm tra các định khoản, hạch toán nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa các sổ sách và chứng từ

- Theo dõi và quản lý công nợ, giúp nhà quản lý nắm được tình hình lãi - lỗ của doanh nghiệp, tình hình chiếm dụng vốn từ khách hàng. Từ đó, đề xuất cho doanh nghiệp lập dự phòng hoặc xử lý nợ phải thu khó đòi của công ty.

- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra khi số liệu chưa được rõ ràng.

- Lên báo cáo tài chính theo quý, theo niên độ kế toán và các báo cáo tài chính chi tiết giải trình, thuyết trình.

- Hướng dẫn kế toán viên xử lý và định khoản các nghiệp vụ kế toán trong kỳ của doanh nghiệp.

3. Mục Đích Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp

Kế toán tổng hợp có vai trò rất quan trọng đối với mỗi loại hình công ty, doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đều cần có một kế toán tổng hợp để giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến tài chính, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách chính xác và cẩn trọng nhất.

Các công việc của kế toán tổng hợp cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra của doanh nghiệp cũng như theo dõi các diễn biến thị trường nhằm giúp quản lý, giám đốc có những quyết định kinh tế đưa doanh nghiệp đạt hiệu suất tốt hơn.

4. Mô Tả Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp

Công việc của kế toán tổng hợp

Để giúp nhà quản lý, giám đốc nắm rõ được tình hình hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, các công việc của kế toán tổng hợp cần phải làm như sau:

4.1. Công việc của kế toán tổng hợp hàng ngày

- Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động trong bộ phận và giải đáp thắc mắc xoay quanh công việc.

- Thu thập, tổng hợp, xử lý, nhập thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động liên quan đến quá trình kinh doanh sản xuất của DN: Việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, CCDC, TSCĐ,… thực hiện thu tiền, chi tiền, khấu hao, công nợ,..

- Hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, khấu hao, tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, thuế GTGT, các tài khoản khác,...

- Theo dõi và quản lý công nợ, khấu hao, thanh lý của doanh nghiệp.

- Theo dõi và tính toán, kết chuyển giá vốn hàng bán theo từng sản phẩm; giá thành xuất kho; tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, CCDC đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập - Xuất - Tồn kho), thời gian tồn kho, giá nhập kho,... tại từng kho thông qua kế toán tổng hợp kho.

4.2. Công việc của kế toán tổng hợp hàng tháng

- Theo dõi, giám sát số liệu sản phẩm trên báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức giá trị sản phẩm.

- Tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương như BHYT, BHXH, BHTN...

- Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, CCDC, nguyên vật liệu...và hạch toán các khoản phân bổ đó

- Tính và trích, hạch toán khấu hao TSCĐ.

- Kế toán tổng hợp kiểm kê lại TSCĐ định kỳ 6 tháng;

- Đối chiếu, kiểm tra và cung cấp số liệu chi tiết các khoản trả trước, trích trước, phân bổ hàng tháng;

- Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển để đưa vào báo cáo kết quả kinh doanh.

- Lập các Báo cáo Thuế theo quy định pháp luật: Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, tờ khai Lệ phí môn bài,...

- Theo dõi và đối chiếu, kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN, thuế TNDN,...

- Lập các Báo cáo Nội bộ theo yêu cầu quản lý, giám đốc như: Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, báo cáo doanh thu, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…)

4.3. Công việc của kế toán tổng hợp hàng quý

Kế toán tổng hợp sẽ làm công việc sau mỗi quý như:

- Nếu DN đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý, kế toán tổng hợp lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý

- Kế toán tổng hợp sẽ tính số tiền thuế TNDN (Nếu có phát sinh thì đi nộp tiền thuế TNDN)

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý.

- Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)

- Tổng hợp các số liệu hạch toán từ các tài khoản phải thu, phải trả, tính giá thành xuất kho, tính giá vốn hàng bán, tính các khoản thuế bắt buộc phải nộp, lập bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần với chứng từ, sổ sách, sổ kế toán chi tiết, sổ cái;

4.4. Công việc của kế toán tổng hợp hàng năm

Công việc của kế toán tổng hợp hàng năm sẽ tập trung nhiều vào đầu năm và cuối năm như sau:

Đầu năm:

- Nộp tiền Lệ phí môn bài (đối với những doanh nghiệp đang hoạt động)

- Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài theo quy định (Đối với những công ty, doanh nghiệp mới thành lập)

- Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Kết chuyển khoản lãi lỗ của năm tài chính cũ; Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

Cuối năm:

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp với chứng từ, sổ sách, sổ kế toán

- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và cân đúng với các số liệu trong báo cáo chi tiết.

- Lập bảng cân đối số nghiệp vụ phát sinh tài khoản năm để đưa lên các báo cáo.

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN, thuế GTGT

- Lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quản trị, lập báo cáo kết quả kinh doanh,...

- In sổ sách theo quy định (sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo xuất nhập tồn kho, sổ chi tiết, phiếu thu chi....)

5. Những Kỹ Năng Cần Có Trong Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp

Mô tả công việc của kế toán tổng hợp

Để làm một kế toán tổng hợp giỏi các bạn cần có và cải thiện những kỹ năng cơ bản trong công việc như dưới đây:

- Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, cập nhật các thông tư, quyết định của Bộ, Chính phủ.

- Có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (Đặc biệt về phần mềm excel, phần mềm kế toán như Misa,...).

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch khoa học để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Trong công việc của kế toán tổng hợp, kế toán viên cần biết tổng hợp, lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,.... Hạch toán, định khoản, đối chiếu, kiểm tra, lưu trữ, sắp xếp và bảo quản sổ sách, chứng từ, hóa đơn một cách cẩn thận và khoa học

- Công việc của kế toán tổng hợp là thi hành nhiệm vụ đầy đủ, chính xác và đúng quy định pháp luật.

- Tuân theo các nguyên tắc kế toán, đạo đức một kế toán viên cần có.

- Nắm bắt rõ, am hiểu về các Luật Thuế, Luật BHXH, Luật Lao động,...

- Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất kinh doanh trong công ty.

- Một số nhà tuyển dụng hiện nay đặt ra yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, các chứng chỉ kế toán khác như FIA, CAT, ACCA,...

- Công việc của kế toán tổng hợp cần khả năng giao tiếp tốt, hòa hảo mới mọi người trong bộ phận và các bộ phận khác trong doanh nghiệp, các quan hệ bên ngoài như chi cục thuế, ngân hàng, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp,...

- Có các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, khả năng lãnh đạo, xử lý các vấn đề phát sinh, khả năng chịu được áp lực công việc, phong cách làm việc trung thực, cẩn thận và chuyên nghiệp… sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của kế toán tổng hợp.

6. Kế Toán Tổng Hợp Cần Học Những Gì?

Không riêng gì kế toán tổng hợp, các kế toán viên nói chung đều cần phải nắm vững kiến thức chuyên môn, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thành tốt vị trí công việc của mình. Nếu không có kiến thức, việc bước vào nghề và thăng tiến cực kỳ khó.

Một số kiến thức mà trong công việc của kế toán tổng hợp cần phải trau dồi và học hỏi như:

- Hiểu chuyên môn và thực hành nghiệp vụ từ đơn giản đến phức tạp như: Nguyên lý kế toán, kế toán tiền, kế toán thuế, luật thuế, kế toán bán hàng, kế toán công nợ, kế toán khấu hao, luật kế toán và quy định, thông tư liên quan,..

- Tự tìm tòi và nghiên cứu tài liệu kế toán, tạp chí kế toán, các mẹo khi làm việc trên Excel, Misa,...

- Đăng ký các khóa học tổng hợp thực hành tại các trung tâm đào tạo kế toán uy tín, được các bạn học viên phản hồi tốt,...

- Khi đã có kinh nghiệm, thành thạo công việc của kế toán tổng hợp, bạn có thể dễ dàng thăng tiến làm kế toán trưởng hay giám đốc tài chính trong tương lai.

Xem thêm:

Như vậy, Kế Toán Lê Ánh đã chia sẻ với các bạn một vài thông tin cơ bản, chi tiết về công việc của kế toán tổng hợp mà các bạn cần biết. Và có thể làm tốt công việc của kế toán tổng hợp thì các bạn cũng cần phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ của mình.

Chúc các bạn luôn hoàn thành tốt vị trí kế toán tổng hợp của mình!

Nội dung này cũng được hướng dẫn rất kỹ trong khóa học kế toán online và offline của trung tâm Lê Ánh, do các kế toán trưởng đang làm nghề giảng dạy.

Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể đặt câu hỏi bằng cách comment dưới bài viết này.