Danh Mục

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

 Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định…

Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán viên và học viên Mẫu biên bản thanh lý  TSCĐ mới nhất, theo Mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính. tự học kế toán doanh nghiệp

>>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán mới nhất

1, Tải về: Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

2, Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:...................

Mẫu số 02-TSCĐ

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính)

 

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày .....tháng...... năm ......

                                                                                                                                Số: .............

                                                                                                                                Nợ: .............

                                                                                                                                Có: .............

     Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của .....................................

      ................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.

          1. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

     Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..............................Trưởng ban

     Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên

     Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên

           1. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

     - Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ .................................................................

     - Số hiệu TSCĐ ................................................................................................................

     - Nước sản xuất (xây dựng)...............................................................................................

     - Năm sản xuất ..................................................................................................................

     - Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ ..........................................

     - Nguyên giá TSCĐ ..........................................................................................................

     - Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................................

      - Giá trị còn lại của TSCĐ.................................................................................................

 

         III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

       ............................................................................................................................................

       ...........................................................................................................................................

 

                                                                                         Ngày ......... tháng .........  năm .....

                                                                                                  Trưởng Ban thanh lý

                                                                                                        (Ký, họ tên)

                 1. Kết quả thanh lý TSCĐ:

       - Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) .........................................

       - Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) .........................................

       - Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

 

                                                                                              Ngày .........tháng .........năm ....

                                       Giám đốc                                                                               Kế toán trưởng

                    (Ký, họ tên, đóng dấu)                                                      (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các lớp học kế toán tổng hợp và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC