Tải tờ khai Mẫu số 01 – Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT được sử dụng để đăng ký sử dụng mới hoặc thay đổi thông tin hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

Kế toán Lê Ánh gửi bạn file word của mẫu này.

Các bạn Click vào DOWNLOAD MẪU 01/ĐKTĐ-HĐĐT

mau-to-khai-dang-ky-thay-doi-thong-tin-su-dung-hoa-don-dien-tu-1