Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký mua hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng của doanh nghiệp. Sổ nhật ký mua hàng dùng để nghi chép các nghiệp vụ mua hàng trả tiền sau (hay còn gọi là mua hàng chịu) và trường hợp trả tiền trước cho người bán khi phát sinh nghiệp vụ cũng được ghi vào sổ này.

Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu đến các bạn kế toán viên  Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính.

>>>>>Xem thêm: Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Tải về: Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133

2, Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133

Đơn vị:…………………………………….

Địa chỉ:…………………………………….

Mẫu số S03a3-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm…

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản Ghi nợ

Phải trả người bán (ghi Có)

Số hiệu

Ngày, tháng

Hàng hoá

Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản khác

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

E

3

4

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có…trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…

- Ngày mở sổ:…

                                                                                                                                       Ngày…tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký làm nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung câp dịch vụ kế toán.

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai