• Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

    Xác định đúng đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong công việc hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp. Để xác định được đúng đối tượng chịu thuế, việc nắm được đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

    Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ đặc biệt quan trọng để Nhà nước thực hiện các chức năng của mình như hướng dẩn sản xuất, điều tiết tiêu dùng xã hội và điều tiết thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước.