Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/HĐG theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

Link download file word: Mẫu BC26/HĐG

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/HĐG mới nhất

Mẫu số BC26/HĐG báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số BC26/HĐG báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo NĐ 123/2020/NĐ-CP

 

Mẫu BC26/HĐG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

(Áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mua hóa đơn giấy của cơ quan Thuế)

[01] Kỳ tính thuế: Qúy ….. năm ……….

[02] Người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………

[03] Mã số thuế:     cccccccccc - ccc

[04] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

STT

Ký hiệu mẫu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ

Số sử dụng, mất, cháy, hỏng, hủy trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Tổng số sử dụng, mất cháy, hỏng, hủy

Trong đó

Tổng số

Tồn đầu kỳ

Số mua/phát hành trong kỳ

Số lượng đã sử dụng

Mất/ cháy/ hỏng

Hủy

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Từ số

Đến số

Cộng

Số lượng

Số

Số lượng

Số

Từ số

Đến số

Số lượng

[05]

[06]

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số: ………

……….. , ngày ………….. tháng…………. Năm …………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất - Mẫu số BC26/HĐG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!