Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính

Khi doanh nghiệp muốn gộp báo cáo tài chính thì cần làm công văn gộp báo cáo tài chính. Vậy cách viết công văn gộp báo cáo tài chính như thế nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết của ketoanleanh.edu.vn về mẫu công văn gộp báo cáo tài chính.

mau-cong-van-gop-bao-cao-tai-chinh

 

CÔNG TY TNHH X

Số: 06/VC/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

                                                                                               

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2016

   CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2016 vào năm 2017)

 

Kính gửi: CỤC THUẾ HÀ NỘI

                                                           

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH X

Địa chỉ trụ sở        : ……………………………………………………

Mã số thuế           :  …………………………………………………...

Người đại diện PL:  …………………………………………………...   

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………...

Do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi mới thành lập từ ngày 06/10/2016, và tính đến thời điểm cuối cùng của kỳ báo 31/12/2016 có thời gian ngắn hơn 90 ngày phù hợp theo căn cứ vào Mục 4 điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 quy định về kỳ kế toán, và khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về kỳ tính thuế cho phép doanh nghiệp cộng kỳ tính thuế vào năm tiếp theo năm 2017.

Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết về việc Công ty sẽ thực hiện báo cáo tài chính của năm 2016 vào báo cáo tài chính năm 2017.

Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện báo cáo năm tài chính năm tiếp theo 2017 đầy đủ sô liệu như đã thông báo ở trên..

Trân trọng kính báo!

                                                                          Đại diện theo pháp luật 

                                                                                        Giám đốc

           Nơi nhận:                                                                                          

             - Như trên;                              

            - Lưu.                                                                                                

                                                                                                                             

Trên đây là công văn gộp báo cáo tài chính để bạn đọc tham khảo. Bạn đọc có thể tải mẫu công văn gộp báo cáo tài chính TẠI ĐÂY.

Bạn đọc có thể tham gia các lớp kế toán online hoặc kế toán tổng hợp thực hành tại trung tâm để hiểu rõ hơn các nghiệp vụ về kế toán. Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công.

Đánh giá:

Bài viết liên quan