Mẫu đăng ký/ thay đổi thông tin sử dụng biên lai mới nhất - Mẫu số 01/ĐKTĐ-BL

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai (Mẫu số 01/ĐKTĐ-BL) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán

Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 01/ĐKTĐ-BL

Mẫu số 01/ĐKTĐ-BL đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai - Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Mẫu số 01/ĐKTĐ-BL - Mẫu đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai

Mẫu số 01/ĐKTĐ-BL - Mẫu đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai

  

Mẫu số: 01/ĐKTĐ-BL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai

c Đăng ký mới

c Thay đổi thông tin

Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..………………………………..…………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………

Cơ quan thuế quản lý: ……………………………………………………………………………………………………..….

Người liên hệ: ………………………… Điện thoại liên hệ: …………………………….…………..…………..………

Địa chỉ liên hệ: ……………………… Thư điện tử: ………………………………………………..…………..…………..…

Theo Nghị định số ………./2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng sử dụng biên lai điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng biên lai điện tử như sau:

1. Hình thức biên lai:

Π Tổ chức, cá nhân phát hành

Π Do cơ quan thuế phát hành

2. Loại hình sử dụng

Π Biên lai đặt in

Π Biên lai tự in

Π Biên lai hóa đơn điện tử

(Ghi chú: - Nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên, số lượng từng loại biên lai, ký hiệu từ số ……. đến số ……..

- Đối với Biên lai đặt in ghi rõ: Số biên lai này được đặt in tại … (ghi rõ tên nhà in) và đăng ký sử dụng tại địa phương …..từ ngày ……….

-  Đối với biên lai tự in ghi rõ: Số biên lai này đăng ký sử dụng tại địa phương …………, từ ngày………; - Tên hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, phần mềm ứng dụng) dùng để tin biên lai; bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật tự in biên lai thu tiền phí, lệ phí.

- Đối với biên lai điện tử ghi rõ: Tên phần mềm hoặc giải pháp tạo biên lai điện tử; tên nhà cung cấp giải pháp biên lai thu tiền phí, lệ phí điện tử.)

3. Hình thức gửi dữ liệu biên lai điện tử:

a. Π Trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế

b. Π Trên Cổng dịch vụ công quốc gia

c. Π Trên hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng

d. Π Thông qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

4. Tên biên lai sử dụng

Π Biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá

Π Biên lai thu phạt vi phạm hành chính in sẵn mệnh giá

Π Biên lai thu phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá

Π Biên lai thu phí, lệ phí in sẵn mệnh giá

Π Biên lai thu phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính

5. Danh sách chứng thư số sử dụng:

STT

Tên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử

Số sê-ri chứng thư

Thời hạn sử dụng chứng thư số

Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)

Từ ngày

Đến ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và hiện thực theo đúng quy định của pháp luật./.

                                                   ……, ngay ……..tháng …….năm……….

                                                  NGƯỜI NỘP THUẾ            

                                                    (Chữ ký số của người nộp thuế)  

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai  - Mẫu số 01/ĐKTĐ-BL được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!