Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay thông dụng hiện nay

Nội dung bài viết được cố vấn chuyên môn bởi T.S Lê Thị Ánh - CEO Trung tâm Lê Ánh - Giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế Toán Lê Ánh.

Một hợp đồng mua bán nhà đất được viết như thế nào? Tham khảo trước các mẫu hợp đồng mua bán nhà đất dưới đây sẽ giúp các bạn nắm được những quy định của một hợp đồng mua bán nhà đất trên thực tế, từ đó có thể nắm được quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của 2 bên ký kết hợp đồng.

1. Hợp đồng mua bán nhà đất là gì?

Hợp đồng mua bán nhà đất là một tài liệu pháp lý mà người bán và người mua thỏa thuận để xác nhận các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc mua bán bất động sản.

Thông thường, Hợp đồng mua bán nhà đất bao gồm các thông tin cơ bản như tên của người mua và người bán, thông tin về bất động sản, giá bán, cũng như các điều khoản và điều kiện mua bán. Nó cũng có thể bao gồm các điều khoản bổ sung như điều kiện thanh toán, điều kiện chuyển nhượng, điều kiện bảo đảm chất lượng bất động sản, và các điều khoản pháp lý khác.

Hợp đồng mua bán nhà đất là một phần quan trọng trong quá trình mua bán bất động sản, và nó cần phải được thực hiện đầy đủ và chính xác để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của hợp đồng. Các bên cần phải đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng trước khi ký kết, và có thể cần tư vấn từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hợp đồng.

2. Các điều khoản trong mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

Dưới đây là một số điều khoản thường có trong mẫu hợp đồng mua bán nhà đất:

 • Thông tin về bên bán và bên mua, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMND hoặc số giấy phép kinh doanh.
 • Thông tin về tài sản bao gồm địa chỉ, diện tích, hình dạng, giá trị, tình trạng pháp lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, giấy tờ liên quan đến tài sản.
 • Thông tin về giá cả và phương thức thanh toán, bao gồm giá bán, cách thức thanh toán, thời gian thanh toán, các khoản phí liên quan đến giao dịch.
 • Các cam kết của bên bán và bên mua, bao gồm cam kết về việc chuyển nhượng tài sản, cam kết về việc thanh toán, cam kết về việc giải quyết tranh chấp.
 • Các điều khoản khác, bao gồm điều khoản về thời gian giao nhận tài sản, điều khoản về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, điều khoản về việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà.

Dưới đây là một số mẫu hợp đồng mua bán nhà đất được sử dụng phổ biến hiện nay, các bạn có thể tham khảo, tài về sử dụng

3. Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

Mẫu số 1

hop-dong-mua-ban-nha-dat

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………

Tại:………………………………………………………………..............................................

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):

Chồng: Ông ................................................. Sinh năm .........................

CMND số................................... do................................. cấp ngày ............................................

Đăng ký thường trú tại :..............................……………….........................................................

Và vợ: Bà ................................................... Sinh năm  ..................................................................
CMND số ................................... do ................................. cấp ngày ............................................

Đăng ký tạm trú tại :..............................………………...............................................................

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):

Chồng: Ông ................................................. Sinh năm ................................................................

CMND số ................................... do ................................. cấp ngày ...........................................

Đăng ký thường trú tại: ..............................……………….........................................................

Và vợ: Bà ................................................... Sinh năm .................................................................
CMND số ................................... do ................................. cấp ngày ...........................................

Đăng ký thường trú tại :..............................……………….........................................................

Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều khoản sau

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ……........... đường................................ phường/xã……………….. quận/huyện......................thành phố/tỉnh................................. có thực trạng như sau :

2. Nhà ở :

- Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ………………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: ………………………………..m2

- Kết cấu nhà: …………………………………………………………

- Số tầng: ……………………………………………………………..

3. Đất ở :

- Thửa đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

- Diện tích: …………………………………………………………….m2

- Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………….m2

4. Các thực trạng khác:            

(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)

5. Ông ……………………………..và Bà.............................là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số……ngày..... tháng......năm.....

Do …………………………………………………………………….cấp 

Điều 2:  Gía cả, phương thức thanh toán và thời hạn thực hiện

1.Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………....đ.

(Ghi bằng chữ:.................................................................) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

2. Phương thức thanh toán:

Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:

* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ...........................đ cho bên Bán.

* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

Điều 3. Cam kết của các bên

Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

1. Bên bán cam kết :

 • Hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên cùng tiến hành các thủ tục hành chính pháp lý cần thiết khi thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp luật.
 • Bảo quản căn nhà đã bán trong thời gian chưa bàn giao nhà cho bên mua.
 • Bàn giao nhà và các thiết bị cho Bên B đúng thời hạn. Cung cấp cho bên B tất cả các chi tiết liên quan đến nhà bán (hồ sơ công trình phụ, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, camera quan sát…)
 • Cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không bị tranh chấp và không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào khác tại thời điểm mua bán.
 • Có quyền không giao nhà nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận.
 • Yêu cầu bên B thanh toán tiền mua nhà đúng theo thời gian đã thỏa thuận.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán nhà ( ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở.

2. Bên mua cam kết:

- Nhận giấy tờ sở hữu nhà và nhận bàn giao nhà đúng hạn và phù hợp với tình trạng được nêu tại hợp đồng mua bán nhà.

- Trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận. Nếu chậm thanh toán thì phải chịu trả thêm tiền lãi như đã thỏa thuận.

- Yêu cầu bên bán hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp luật.

- Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua nhà (ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và luật Nhà ở. 

3. Hai bên cùng cam kết:

-  Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

- Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số ………...ngày………...tháng...........năm……....do ……………………………….cấp cho Ông ……………………… và vợ là Bà............................................

để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

BÊN A

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ........... , tại: .................................................................................

Tôi , Công chứng viên phòng Công chứng số ............. tỉnh (thành phố)....................................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ....................................... và bên B là ...............................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ..................................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải hợp đồng mua bán nhà TẠI ĐÂY

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hôm nay, tại … vào ngày … tháng … năm … hai bên thực hiện thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những nội dung như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): 

Ông (bà):  ...................................  Sinh năm:..........................                                    

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày..../...../............     

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Cùng vợ (chồng) là bà (ông):  ...................     Sinh năm:.............                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do .............................cấp ngày..../...../......   

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông (bà):  .............................    Sinh năm:.............................                                    

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày..../...../............     

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Cùng vợ (chồng) là ông (bà):  ....................  Sinh năm:.............                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do .............................cấp ngày..../...../......     

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Điều 1: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng    

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B dối với thửa đất có địa chỉ: ……… được cấp ngày … tháng  … năm … cụ thể như sau:

 • Diện tích thửa đất:  … m2   – Tờ bản đồ số: ....................................
 • Địa chỉ: ....................................................................................................................
 • Diện tích: ................ m2                   (Bằng chữ: ....................................................)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ..................... m2; Sử dụng chung:…. .......m2
 • Mục đích sử dụng: ...................................................................................................
 • Thời hạn sử dụng: ...................................................................................................
 • Nguồn gốc sử dụng: ................................................................................................

Điều 2: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 3: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.  

Người chuyển nhượng

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người nhận chuyển nhượng

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Hy vọng mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay trên sẽ hữu ích với bạn đọc. Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công.

Xem thêm:

Bạn có thể tham khảo thêm các khóa học kế toán online và khoá học kế toán tổng hợp offline do đội ngũ kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn.

=> Xem thêm video cô Lê Ánh chia sẻ chi tiết lộ trình học kế toán cho người mới bắt đầu.

🔴 SUBSCRIBE #KETOANLEANH để theo dõi những Video tiếp theo nhé

Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu TPHCM và Hà Nội, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Từ khóa liên quan: mẫu giấy bán đất, mẫu hợp đồng mua bán nhà, hop dong mua ban nha dat, hợp đồng mua bán nhà ở