Mẫu số BC21/BLG báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai mới nhất theo Nghị định 123

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai (Mẫu số BC21/BLG) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu BC21/BLG

Mẫu số BC21/BLG báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai theo Nghị định 123

Mẫu số BC21/BLG mẫu báo cáo mất cháy hỏng biên lai

Mẫu số BC21/BLG mẫu báo cáo mất cháy hỏng biên lai

Mẫu số: BC21/BLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG BIÊN LAI

  1. Tên tổ chức, cá nhân làm mất, hỏng biên lai: …………………………………….…………………………………….
  2. Mã số thuế (nếu có): …………………………………………………………………………………………………….………………
  3. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….………………………

Căn cứ biên bản mất, cháy, hỏng biên lai.

Hồi ……giờ ……ngày ………tháng ………..năm ………, (tổ chức, cá nhân) xảy ra việc mất, cháy, hỏng, biên lai như sau:

STT

Tên loại biên lai

Mẫu số

Ký hiệu biên lai

Từ số

Đến số

Số lượng

Liên biên lai

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lý do mất, cháy, hỏng biên lai: …………………………………………………………….

                                                                                Ngày ……….tháng ………..năm ………

                                                                           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ       

                                                                         (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)  

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng biên lai - Mẫu số BC21/BLG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!