Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

Việc sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành kế toán không chỉ là một kỹ năng mà còn là một lợi thế quan trọng giúp chuyên gia kế toán nắm vững kiến thức và tạo ra giá trị trong công việc.

Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ tổng hợp các từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán và cùng khám phá tầm quan trọng của việc học và áp dụng Tiếng Anh trong lĩnh vực kế toán, từ việc hiểu biết thuật ngữ chuyên ngành đến việc áp dụng vào thực tế công việc hàng ngày. 

100+ Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán

Tài liệu tiếng anh chuyên ngành kế toán

Tài liệu tiếng anh chuyên ngành kế toán

>>> Xem thêm: Mẫu CV xin việc dành riêng cho sinh viên ngành Kế toán (Mẫu 1)hoc-ke-toan-bang-tieng-anh

 1. Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: bút toán
 2. Accrued expenses /iks’pens/: Chi phí phải trả
 3. Accumulated /ə’kju:mjuleit/: lũy kế
 4. Advanced payments to suppliers /sə’plaiəs/: Trả trước người bán
 5. Advances to employees /,emplɔi’i:s/: Tạm ứng
 6. Assets /’æsets/: Tài sản
 7. Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán
 8. Book-keeper /’buk,ki:pə/: người lập báo cáo (nhân viên kế toán)
 9. Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dựng cơ bản
 10. Cash /kæʃ/: Tiền mặt
 11. Cash at bank /kæʃ, at, bæηk/: Tiền gửi ngân hàng
 12. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ
 13. Cash in transit: Tiền đang chuyển
 14. Check and take over: nghiệm thu
 15. Construction in progress /progress/: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng
 17. Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 18. Current portion of long-term liabilities /,laiə’biliti/: Nợ dài hạn đến hạn trả
 19. Deferred expenses /iks’pens/: Chi phí chờ kết chuyển
 20. Deferred revenue /’revinju:/: Người mua trả tiền trước
 21. Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fikst/, /’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 22. Depreciation of intangible fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /in’tændʤəbl/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 23. Depreciation of leased fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 24. Equity and funds /’ekwiti/, /fʌnds/ : Vốn và quỹ
 25. Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ/, /reit/, /’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá
 26. Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: ủy nhiệm chi
 27. Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/: Chi phí hoạt động tài chính
 28. Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri/, /iks’pens/: Chi phí bất thường
 29. Extraordinary income /iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/: Thu nhập bất thường
 30. Extraordinary profit /iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/: Lợi nhuận bất thường
 31. Figures in /’figəs/: Đơn vị tính (triệu đồng)
 32. Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chính
 33. Financials /fai’nænʃəls/: Tài chính
 34. Finished goods : Thành phẩm tồn kho
 35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 36. Fixed assets: Tài sản cố định
 37. General and administrative expenses /’dʤenərəl/, /əd’ministrətiv/: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 38. Goods in transit for sale /’trænsit/: Hàng gửi đi bán
 39. Gross profit /grous/, /profit/: Lợi nhuận tổng
 40. Gross revenue /grous/, /’revinju:/: Doanh thu tổng
 41. Income from financial activities /fai’nænʃəl/ /ækˈtɪvɪti/: Thu nhập hoạt động tài chính
 42. Instruments and tools /’instrumənt/: Công cụ, dụng cụ trong kho
 43. Intangible fixed asset costs /in’tændʤəbl/: Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 44. Intangible fixed assets /in’tændʤəbl/: Tài sản cố định vô hình
 45. Intra-company payables /’peiəbls/: Phải trả các đơn vị nội bộ
 46. Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho
 47. Investment and development fund /in’vestmənt/ /Di’velәpmәnt/: Quỹ đầu tư phát triển
 48. Itemize /’aitemaiz/: Mở tiểu khoản
 49. Leased fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính
 51. Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ phải trả
 52. Long-term borrowings : Vay dài hạn
 53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 54. Long-term liabilities /,laiə’bilitis/: Nợ dài hạn
 55. Long-term mortgages, collateral, deposits /’mɔ:gidʒ/ /kɔ’lætərəl/ /di’pɔzit/: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 56. Long-term security investments /siˈkiuəriti//in’vestmənt/: Đầu tư chứng khoán dài hạn
 57. Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz/, /in’ventri/: Hàng hoá tồn kho
 58. Net profit /profit/: Lợi nhuận thuần
 59. Net revenue /’revinju:/: Doanh thu thuần
 60. Non-business expenditure source /iks’penditʃə/: Nguồn kinh phí sự nghiệp
 61. Non-business expenditures /iks’penditʃə/: Chi sự nghiệp
 62. Non-current assets /’æsets/: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 63. Operating profit : Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 64. Other current assets : Tài sản lưu động khác
 65. Other funds : Nguồn kinh phí, quỹ khác
 66. Other long-term liabilities : Nợ dài hạn khác
 67. Other payables /´peiəbl/: Nợ khác
 68. Other receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản phải thu khác
 69. Other short-term investments /in’vestmənts/: Đầu tư ngắn hạn khác
 70. Owners’ equity /’ekwiti/: Nguồn vốn chủ sở hữu
 71. Payables to employees /¸emplɔi´i:/: Phải trả công nhân viên
 72. Prepaid expenses /iks’pens/: Chi phí trả trước
 73. Profit before taxes : Lợi nhuận trước thuế
 74. Profit from financial activities /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 75. Provision for devaluation of stocks /,di:vælju’eiʃn/: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 76. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường
 77. Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 78. Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản phải thu
 79. Receivables from customers : Phải thu của khách hàng
 80. Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu
 81. Reserve fund /ri’zə:v/, /fʌnd/: Quỹ dự trữ
 82. Retained earnings /ri’tein//´ə:niη/ : Lợi nhuận chưa phân phối
 83. Revenue deductions /’revinju:/, /di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ
 84. Sales expenses : Chi phí bán hàng
 85. Sales rebates /ri’beits/: Giảm giá bán hàng
 86. Sales returns /ri’tə:ns/ : Hàng bán bị trả lại
 87. Short-term borrowings : Vay ngắn hạn
 88. Short-term investments : Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn
 90. Short-term mortgages, collateral, deposits /’mɔ:gidʤ/ /kɔ´lætərəl/ /dɪˈpɒzɪt/: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 91. Short-term security investments : Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 92. Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə/ /’ekwiti/: Nguồn vốn kinh doanh
 93. Surplus of assets awaiting resolution /’sə:pləs/: Tài sản thừa chờ xử lý
 94. Tangible fixed assets /’tændʤəbl/: Tài sản cố định hữu hình
 95. Taxes and other payables to the State budget /’peiəbl/, /’bʌdʤit/: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 96. Total assets /’æsets/: Tổng tài sản
 97. Total liabilities and owners’ equity /’ekwiti/: Tổng nguồn vốn
 98. Trade creditors /’kreditəs/: Phải trả cho người bán
 99. Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹ
 100. Credit Account /ˈkrɛdɪt/ /ə’kaunt/: Tài khoản ghi Nợ

Nếu bạn đang có nhu cầu đọc và học hiểu các tài liệu trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán - Kiểm toán thì có thể tham khảo tài liệu dưới đây

Tài liệu này đã được kiểm duyệt trong chương trình của nhiều trường Đại học tại Việt Nam và được sử dụng như một giáo trình học tập của nhiều trường hiện nay. Tài liệu tiếng anh chuyên ngành kế toán này vô cùng thân thiện cho người dùng bằng việc học qua các ví dụ gần gũi và các từ dễ hiểu. Ngoài ra, bạn còn được học qua kênh nghe các bản audio.

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chínhkhóa học chứng chỉ kế toán trưởngkhóa học kế toán cho chủ doanh nghiệp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM