Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư và công ty liên doanh

Doanh nghiệp sử dụng mẫu sổ kế toán chi tiết theo dõi khoản đầu tư và công ty để quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính tại doanh nghiệp. Cách lập mẫu sổ theo dõi này như thế nào, sử dụng như thế nào.

Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết. 

sap-xep-tai-lieu

>>>>Xem thêm: Khái niệm, phân biệt năm tài chính và năm dương lịch

Công ty Yên Thanh đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật tư xây dựng cần lập sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty của mình và những khoản mà công ty đã đầu tư cần sử dụng mẫu sổ theo dỗi này. Vậy cách thức và mục đích lập sổ theo dõi như thế nào.

I. Mục đích lập sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh 

Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh: là một phần của hệ thống sổ kế toán chi tiết phục vụ cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.

Sổ kế toán chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên doanh phải theo dõi những chỉ tiêu sau: Giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh; Khoản điều chỉnh vào cuối mỗi năm tài chính tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận hoặc lỗ của công ty liên doanh; Phần điều chỉnh tăng (giảm) khoản đầu tư theo giá trị thay đổi của vốn chủ sở hữu của công ty liên doanh nhưng không được phản ánh vào Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty liên doanh; Khoản điều chỉnh do báo cáo tài chính của nhà đầu tư và công ty liên doanh được lập khác ngày; Khoản điều chỉnh do nhà đầu tư và công ty liên doanh không áp dụng thống nhất chính sách kế toán.

Căn cứ và phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết

Cơ sở số liệu để ghi vào Sổ kế toán chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên doanh là Bảng xác định phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên doanh (Biểu số 03) cùng kỳ, các tài liệu chứng từ khác có liên quan khi lập báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh.
– Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng công ty liên doanh.
– Cột 1: Ghi giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh đầu kỳ.
– Từ Cột 2 đến Cột 5: Ghi các khoản được điều chỉnh tăng (giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.
– Cột 6: Ghi giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên doanh cuối kỳ.

II. Mẫu sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh 

tai-lieu-ke-toan

Trên đây là sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư và công ty liên doanh được thực hiện bởi đội ngũ kế toán Lê Ánh. 

Bài viết xem thêm: Nguyên lý kế toán và hệ thống bài tập, bài giải về nguyên lý kế toán

Để giải quyết những vướng mắc về nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tổng hợp tại Trung tâm Lê Ánh được cập nhật tại website: ketoanleanh.edu.vn

Cùng với chương trình đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!