Mẹo và cách định khoản kế toán nhanh nhất

Mẹo và cách định khoản kế toán nhanh nhất, đầu tiên bạn cần phải hiểu thế nào là định khoản/ hạch toán kế toán, Định khoản kế toán là công việc xác định tài khoản nào ghi Nợ – tài khoản nào ghi Có.

Bài viết sau đây Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn cách định khoản kế toán qua bài viết: "Mẹo và cách định khoản kế toán nhanh nhất"

»» Xem thêm: Kế toán là gì? Cách xác định đối tượng kế toán 

Định khoản kế toán là một phần quan trọng trong quá trình hạch toán và ghi chép các giao dịch kinh tế của một doanh nghiệp. Nó cho phép các nhân viên kế toán ghi nhận và phân bổ các khoản thu, chi và tài sản của doanh nghiệp vào các tài khoản kế toán tương ứng.

Định khoản kế toán cũng là công cụ để đối chiếu và kiểm tra tính chính xác của các giao dịch kinh tế và tạo ra các thông tin tài chính cần thiết để quản lý và ra quyết định cho doanh nghiệp. Vì thế, việc thực hiện đúng và chính xác định khoản kế toán là rất quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và tin cậy trong hoạt động kinh doanh.

I. Khái niệm định khoản kế toán

1. Định khoản kế toán là gì?

Định khoản kế toán là gì?

Định khoản kế toán là quá trình ghi nhận các giao dịch kinh tế vào các tài khoản trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Định khoản kế toán là bước đầu tiên trong quá trình kế toán và là một bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính của doanh nghiệp.

2. Các loại định khoản trong kế toán bao gồm:

- Định khoản nợ và có: Đây là loại định khoản phổ biến nhất trong kế toán. Khi một giao dịch xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến ít nhất hai tài khoản, một là tài khoản nợ và một là tài khoản có.

- Định khoản điều chỉnh: Định khoản này được sử dụng để điều chỉnh các khoản mục trong bảng cân đối kế toán, nhằm đảm bảo tính đối xứng giữa các tài khoản.

- Định khoản tổng hợp: Định khoản này được sử dụng để ghi nhận các tổng hợp giữa các tài khoản hoặc giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

- Định khoản đánh giá lại: Định khoản này được sử dụng khi có thay đổi về giá trị của tài sản hoặc nợ phải trả.

- Định khoản chuyển giữa các tài khoản: Định khoản này được sử dụng để chuyển tiền từ một tài khoản sang tài khoản khác, chẳng hạn như chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản tiền mặt.

- Định khoản lập báo cáo tài chính: Định khoản này được sử dụng để lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài sản và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

»» KHÓA HỌC KẾ TOÁN ONLINE - Tương tác trực tiếp cùng giảng viên kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm

3. Nguyên tắc định khoản kế toán

Các nguyên tắc định khoản kế toán được áp dụng để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và trung thực của thông tin tài chính của doanh nghiệp. Các nguyên tắc này bao gồm:

- Nguyên tắc tính đối xứng: Mỗi giao dịch kinh tế đều phải có ít nhất hai tài khoản được ảnh hưởng, một là tài khoản nợ và một là tài khoản có. Tổng số tiền được ghi nhận trong tài khoản nợ phải bằng tổng số tiền được ghi nhận trong tài khoản có.

- Nguyên tắc chính xác: Các thông tin được ghi nhận trong định khoản phải đảm bảo tính chính xác và không bị sai sót. Các con số phải được kiểm tra và xác nhận trước khi được ghi vào sổ sách kế toán.

- Nguyên tắc đầy đủ: Các thông tin về giao dịch kinh tế phải được ghi nhận đầy đủ và chi tiết. Các thông tin này bao gồm ngày tháng, số lượng, giá trị và các thông tin liên quan khác.

- Nguyên tắc thực tế: Các thông tin được ghi nhận trong định khoản phải phản ánh đầy đủ và chính xác thực tế của giao dịch kinh tế.

- Nguyên tắc thời gian: Các thông tin được ghi nhận trong định khoản phải được thực hiện đúng thời điểm và không được kéo dài quá thời gian quy định.

- Nguyên tắc liên kết: Các thông tin được ghi nhận trong định khoản phải được liên kết chặt chẽ với các tài khoản và các báo cáo tài chính khác trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Các nguyên tắc định khoản kế toán này rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính của doanh nghiệp. Nếu các định khoản được thực hiện không đúng theo các nguyên tắc này, có thể dẫn đến sai lệch thông tin tài chính và ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Các bước định khoản kế toán

Các bước định khoản kế toán bao gồm:

- Nhận diện giao dịch kinh tế: Doanh nghiệp phải nhận diện các giao dịch kinh tế như mua bán hàng hóa, dịch vụ, thu nhập, chi phí, lương, vay nợ, trả nợ, v.v.

- Phân loại giao dịch kinh tế: Sau khi nhận diện giao dịch kinh tế, doanh nghiệp phải phân loại chúng theo các tài khoản tương ứng, ví dụ như tài khoản thu nhập, tài khoản chi phí, tài khoản tài sản, tài khoản nợ, tài khoản có, v.v.

- Ghi nhận thông tin vào sổ sách kế toán: Thông tin về giao dịch kinh tế đã được phân loại sẽ được ghi nhận vào sổ sách kế toán. Các thông tin này bao gồm ngày tháng, số lượng, giá trị và các thông tin khác liên quan đến giao dịch kinh tế.

- Xác định tài khoản nợ và tài khoản có: Mỗi giao dịch kinh tế đều phải có ít nhất hai tài khoản tương ứng. Tài khoản nợ là tài khoản được giảm bớt giá trị, trong khi tài khoản có là tài khoản được tăng giá trị. Doanh nghiệp phải xác định tài khoản nợ và tài khoản có cho mỗi giao dịch kinh tế.

- Thực hiện định khoản: Sau khi đã xác định tài khoản nợ và tài khoản có, doanh nghiệp sẽ thực hiện định khoản bằng cách ghi nhận số tiền tương ứng vào mỗi tài khoản.

- Kiểm tra định khoản: Sau khi đã thực hiện định khoản, doanh nghiệp cần kiểm tra lại định khoản để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin kế toán.

Các bước định khoản kế toán này rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin tài chính của doanh nghiệp. Nếu các bước này được thực hiện đúng cách, doanh nghiệp sẽ có được sổ sách kế toán chính xác và đầy đủ để sử dụng trong quản lý kinh doanh.

II. Mẹo và một số bước định khoản kế toán

Mẹo định khoản kế toán nhanh và chính xác

Bước 1: Xác định đối tượng kế toán liên quan

Bước 2: Xác định tài khoản của các đối tượng kế toán đã xác định ở bước 1

Bước 3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (Tăng hay giảm)

Bước 4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có

Bước 5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản

1. Tóm tắt nguyên tắc Định khoản kế toán

– Bên Nợ ghi trước/ Bên Có ghi sau

– Nghiệp vụ biến động tăng ghi 1 bên/ Nghiệp vụ biến động giảm ghi 1 bên

– Dòng ghi Nợ phải so le với Dòng ghi Có

– Tổng giá trị Bên Nợ = Tổng giá trị Bên Có

– Số dư có thể có ở cả Bên Nợ và Bên Có.

Chú ý: Các tài khoản lương tính: Tài khoản đầu 1: Các tài khoản kế toán lưỡng tính: 131, 138, 331, 333, 338,...

2. Cách sử dụng các tài khoản để định khoản:

– Bên Trái: Bên Nợ

– Biên Phải: Bên Có

  • Nợ – Có không có ý nghĩa về mặt kinh tế mà chỉ mang tính Quy ước
  • Việc ghi Nợ là ghi số tiền thực hiện ở Bên Nợ
  • Việc ghi Có là ghi số tiền thực hiện ở Bên Có

Bạn cần nhớ mẹo ghi nhớ định khoản kế toan sau:

  • TK đầu 1, 2, 6, 8 mang tính chất TÀI SẢN
  • TK đầu 3, 4, 5, 7 mang tính chất NGUỒN VỐN
  • Các TK mang T/C TS: 1, 2, 6, 8: Tăng bên Nợ – giảm bên Có
  • Các TK mang T/C NV: 3, 4, 5, 7: Tăng bên Có – giảm bên Nợ.

Lưu ý: các TK đặc biệt: TK 214 – Hao mòn TSCĐ, TK 521: Các khoản giảm trừ doanh thu: có kết cấu ngược với kết cấu chung. TK 214: tăng bên có, giảm bên Nợ. TK 521: Tăng bên Nợ, giảm bên có.

III. Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT - Là kết chuyển theo số nhỏ

+ TH1: số dư đầu kỳ TK 133 + số phát sinh TK 133 trong kỳ mà lớn hơn số phát sinh TK 3331 trong kỳ thì: "số thuế GTGT được kết chuyển trong kỳ là TK 3331".

+ TH2: Số dư đầu kỳ TK 133 + số phát sinh TK 133 trong kỳ mà nhỏ hơn số phát sinh TK 3331 trong kỳ thì: "số thuế GTGT được kết chuyển trong kỳ là số dư đầu kỳ TK 133 + số phát sinh TK 133 trong kỳ"

Xem thêm: Bài tập định khoản kế toán có đáp án

Nếu chưa nắm chắc cách định khoản kế toán các bạn hãy theo dõi ngay video dưới đây - 30 Phút thành thạo định khoản kế toán

IV. Hướng dẫn cách học định khoản kế toán

Để học định khoản kế toán, bạn có thể tuân theo các bước sau:

- Tìm hiểu về các loại tài khoản kế toán: Tài khoản kế toán là một tài khoản dùng để ghi nhận các giao dịch kinh tế của doanh nghiệp. Các tài khoản này thường được chia thành các loại khác nhau như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, v.v. Việc hiểu về các loại tài khoản này là rất quan trọng để bạn có thể định khoản kế toán một cách chính xác.

- Tìm hiểu về cách lập bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán là một công cụ quan trọng trong việc định khoản kế toán. Nó giúp bạn kiểm tra tính cân đối của các tài khoản kế toán và đảm bảo rằng số dư của tài khoản nợ bằng số dư của tài khoản có.

- Học cách đọc báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng để bạn hiểu về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các số liệu tài chính. Việc đọc báo cáo tài chính sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các tài khoản kế toán và cách chúng được áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

- Thực hành định khoản kế toán: Sau khi hiểu về các tài khoản kế toán và các công cụ liên quan, bạn có thể bắt đầu thực hành định khoản kế toán. Hãy chọn một số giao dịch kinh tế đơn giản và áp dụng các kiến thức đã học để định khoản kế toán cho chúng.

- Xem xét các tài liệu hỗ trợ: Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình học, hãy xem xét sử dụng các tài liệu hỗ trợ như sách vở, video hướng dẫn hoặc tham gia các khóa học về định khoản kế toán.

- Luyện tập thường xuyên: Để thành thạo trong định khoản kế toán, bạn cần luyện tập thường xuyên.

Trên đây, kế toán Lê Ánh vừa chia sẻ cho các bạn mẹo và cách định khoản kế toán nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính, Khóa học kế toán cao cấp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM