Danh Mục

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Từ đó, Nhằm giúp đỡ các bạn kế toán viên trong công việc kế toán. Ketoanleanh.edu.vn

xin gửi tới các bạn kế toán viên mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

>>>>xem thêm: các trường hợp được điều chỉnh tăng lương từ 01/09/2016

1, Tải về: Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

2, Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.

Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành là căn cứ để tính tiền lương cho người lao động. Là một chứng từ kế toán khá quen thuộc, xác nhận số sản phẩm công việc hoàn tất

 

 

Đơn vị:……………………

Bộ phận:………………….

Mẫu số 05 – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT_BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính)

 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày…tháng…năm.....

Tên đơn vị(hoặc cá nhân):………………………………………………………………….............

Theo hợp đồng số:………………….ngày….tháng…năm…………………………………............

STT

Tên sản phẩm(công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền(viết bằng chữ):……………………………………………………………….......

 

Ngày….tháng…năm…..

Người giao việc

(Ký, họ tên)

Người nhận việc

(Ký, họ tên)

Người kiểm tra chất lượng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

3.Cách lập phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

- Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.

- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu học xuất nhập khẩu ở đâu

- Ghi rõ họ tên(hoặc ca nhân) thực hiện số sản phẩm(hoặc công việc) hoàn thành.

- Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng(nếu có).

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm(hoặc công việc) hoàn thành.

Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thánh tiền của mỗi loại sản phẩm(hoặc công việc ) hoàn thành.

Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên:

  • Liên 1 lưu
  • Liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động.

Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.


  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trườngKẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành