BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 - TSCĐ (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với số kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

>>>Xem thêm: Biên bản đánh giá lại TSCĐ

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 05 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Thời điểm kiểm kê…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……

Ban kiểm kê gồm:

- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..….. Trưởng ban

- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..……….. Ủy viên

- Ông/Bà………………………………………..…….. Chức vụ…………………..……….. Đại diện………………………..……...... Ủy viên

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

Số TT

Tên TSCĐ

Mã số

Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Ghi chú

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 


Giám đốc
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Kế toán
trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày…… tháng…… năm……
Trưởng Ban kiểm kê
(Ký, họ tên)

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Góc trên bên trái của Biên bản Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đơn vị. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán theo dõi tài sản cố định là thành viên.

Biên bản kiểm kê TSCĐ phải ghi rõ thời điểm kiểm kê: (... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...).

Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định.

Dòng “Theo sổ kế toán” căn cứ vào sổ kế toán TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1, 2, 3.

Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4, 5, 6. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7, 8, 9.

Trên Biên bản kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Biên bản kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét.

Trên đây là mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định được ban hành kèm theo thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Trung tâm kế toán Lê Ánh đã tách ra mẫu sô 05 - TSCĐ để bạn đọc dễ dàng tải về sử dụng. Tham khảo phương pháp ghi biên bản kiểm kê TSCĐ chính xác

Xem thêm: Bảng tính và phân bố khấu hao TSCĐ

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: biên bản kiểm kê tài sản trường học, mẫu biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ, biên bản kiểm kê tài sản theo quyết định 19, phiếu kiểm kê tài sản, biên bản đánh giá lại tài sản, biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ theo thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành làm dịch vkế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bài viết liên quan