Cách viết hoá đơn điện tử, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá theo quy định mới nhất

Các doanh nghiệp hiện nay đều sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử. Bài viết này, giảng viên của khóa học kế toán tổng hợp thực hành Lê Ánh sẽ hướng dẫn cách viết hóa đơn điện tử, kê khai và hạch toán hàng gửi bán đại lý bán đúng giá theo quy định mới nhất.

Văn bản pháp luật hướng dẫn

  • Nghị định 119/2018/NĐ-CP
  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP
  • Thông tư 68/2019/TT-BTC

1. Quy định về hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá

Theo Điều 6 của Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

d) Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

- Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.

⇒ Như vậy khi xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, doanh nghiệp sẽ có 2 cách xử lý hóa đơn như sau:

- Khi xuất hàng cho đại lý bán đúng giá thì xuất hoá đơn GTGT luôn cho đại lý. Sau đó, đại lý bán hàng thì sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng.

- Khi xuất hàng, doanh nghiệp lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử cho đại lý. Đại lý: Khi bán hàng phải lập hoá đơn giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hoá bán ra để gửi cho DN gửi bán ⇒ DN gửi bán lập hoá đơn GTGT cho số hàng hoá thực tế tiêu thụ giao cho đại lý.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được thông báo phát hành với cơ quan Thuế. Phiếu này được quản lý và sử dụng như hóa đơn.

2. Cách kê khai thuế GTGT hàng gửi đại lý bán đúng giá

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

a) Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý

- Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

- Đối với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.

⇒ Như vậy: Không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Cụ thể: Đại lý sẽ xuất 1 hóa đơn cho DN có hàng gửi bán, trên đó ghi: Hoa hồng đại lý bán đúng giá quy định của chủ hàng gửi bán, thuế GTGT theo thuế suất 10%.

- Đại lý kê khai hoá đơn đó vào bảng kê thuế GTGT đầu ra.

- DN gửi hàng kê khai vào bảng kê thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí bán hàng.

CHÚ Ý: Nếu là đại lý KHÔNG phải bán đúng giá hưởng hoa hồng:

Trường hợp Công ty không phải là đại lý bán vé máy bay đúng giá hưởng hoa hồng thì khi bán vé máy bay Công ty phải lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, giá tính thuế GTGT là giá bán ra bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán.

(Theo Công văn 68748/CT-TTHT ngày 23/10/2017 của cục thuế TP.Hà Nội)

Lưu ý: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Căn cứ theo điều 5 Thông tư 219:

đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.

e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Nghĩa là: Nếu Công ty là đại lý bán vé máy bay đúng giá theo quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng thì khi nhận khoản hoa hồng này.

⇒ Công ty phải xuất hóa đơn GTGT (phần thuế GTGT không ghi, gạch bỏ) và kê khai khoản thu nhập này để tính thuế TNDN theo quy định.

Các có thể tham khảo công văn 10587/BTC-TCT ngày 24/7/2009 của Bộ Tài Chính.

Cách viết hoá đơn điện tử, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá theo quy định mới nhất

3. Cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

3.1. Trường hợp sử dụng hoá đơn GTGT từng khâu độc lập

⇒ Trường hợp này các bạn hạch toán như khi bán hàng cho khách hàng

a. Bên xuất (cơ sở giao hàng)

- Hạch toán doanh thu:

Nợ TK 131, 111, 112

Có TK 511

Có TK 3331

- Hạch toán giá vốn hàng bán

Nợ TK 632

Có TK 156

b. Bên đại lý (Bên nhận hàng)

Nợ TK 156

Có TK 111, 112, 331

3.2. Trường hợp sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kèm theo Lệnh điều động nội bộ

a. Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý

- Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi:

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán

Có các TK 155, 156.

- Khi hàng hoá giao cho đại lý đã bán được, căn cứ vào Bảng kê hoá đơn bán ra của hàng hoá đã bán do các bên nhận đại lý hưởng hoa hồng lập gửi về kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,... (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

- Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.

- Số tiền hoa hồng mà DN phải trả cho đại lý hưởng hoa hồng, ghi:

Nợ TK 641, 6421 - Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 131, …

b. Kế toán ở đơn vị Nhận bán hàng đại lý, bán hàng đúng giá, hưởng hoa hồng

+/ Khi nhận được hàng:

- Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, DN chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hoá nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính. (Theo Thông tư 200 và Thông tư 133)

+/ Khi bán hàng nhận đại lý, ghi:

- Khi hàng hoá nhận bán đại lý đã bán được, căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, ...(Tổng giá thanh toán)

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (giá giao bán đại lý + Thuế).

Đồng thời doanh nghiệp theo dõi và ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý đã xuất bán trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Định kỳ, khi xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, ghi:

- Khi xác định hoa hồng đại lý được hưởng, tính vào doanh thu hoa hồng về bán hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

- Khi thanh toán tiền cho bên giao hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý)

Có các TK 111, 112,...

Để hiểu hơn về cách viết hóa đơn điện tử, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá và những nghiệp vụ kế toán khác bạn đọc có thể tham khảo các bài viết trên https://ketoanleanh.edu.vn/ hoặc đăng ký các khóa học kế toán thực tế tại kế toán Lê Ánh.

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán xây dựng, sản xuất, khóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/ offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM