Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng (Mẫu sổ S22-DN) là chứng từ được sử dụng thấy được sổ lượng công cụ, dụng cụ được sử dụng, sự khấu hao tài sản cố định.

>>>Xem thêm: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký-Sổ cái

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc mẫu S10- DNN, sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng như sau

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S10-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ THEO DÕI TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG

Năm…..

Tên đơn vị (phòng, ban hoặc người sử dụng)…. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Ghi tăng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Ghi giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Ghi chú

Chứng từ

Tên, nhãn hiệu, quy cách tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Số tiền

Chứng từ

Lý do

Số lượng

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

2

3=1x2

E

G

H

4

5

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

ban-theo-doi-tscd-cong-cu-dung-cu

  Hình ảnh mẫu sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng tại nơi sử dụng  

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: sổ theo dõi tài sản cố định theo quyết định 19, cách ghi sổ theo dõi tài sản cố định, mẫu sổ công cụ dụng cụ mới nhất, mẫu sổ theo dõi tài sản trường mầm non, mẫu sổ theo dõi tài sản, sổ theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)