Bài tập về đối tượng kế toán

Đối với kế toán thì cách xác định đối tượng kế toán là vô cùng quan trọng. Để củng cố thêm kiến thức về cách xác định đối tượng kế toán, mời bạn đọc tham khảo bài tập mẫu về đối tượng kế toán dưới đây của ketoanleanh.edu.vn

bai-tap-doi-tuong-ke-toan

Bài tập đối tượng kế toán

 >>Xem thêm:  Hướng dẫn chi tiết bài tập Nguyên lý kế toán

Bài 1: Tình hình tài sản của công ty (A) ngày 31/12/222X như sau: (Đvt: 1.000đ)

1.   

Nguyên liệu, vật liệu

10.000

12.

Tiền mặt

30.000

2.   

Hàng hóa

100.000

13.

Phải thu khác

5.000

3.   

Vay ngắn hạn

70.000

14.

Phải trả cho người bán

30.000

4.   

Công cụ, dụng cụ

5.000

15.

Tiền gửi ngân hàng

20.000

5.   

Quỹ đầu tư phát triển

10.000

16.

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

10.000

6.   

Nguồn vố đầu tư XDCB

30.000

17.

Vay dài hạn

30.000

7.   

Tạm ứng

4.000

18.

Thành phẩm

90.000

8.   

Phải thu khách hàng

16.000

19.

Phải trả công nhân viên

5.000

9.   

Tài sản cố định hữu hình

300.000

20.

Chi phí SXKD dở dang

50.000

10.               

Lợi nhuận chưa phân phối

15.000

21.

Thuế và các khoản phải nộp NN

10.000

11.               

Nguồn vốn kinh doanh

470.000

22.

Thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

10.000

 

 

 

23.

Xây dựng cơ sở dở dang

20.000

Yêu cầu: Hãy phân loại tài sản, nguồn vốn và xác định tổng số?

 

Bài 2: Ngày 30/04/200X một xí nghiêp có tình hình vốn kinh doanh: (Đvt: 1.000đ)

1.   

Nguyên vật liệu

114.000

11

Quỹ dự phòng tài chính

17.000

2.   

Quỹ đầu tư phát triển

70.000

12

Chi phí SXKD dở dang

30.000

3.   

Tiền gửi ngân hàng

60.000

13

Tài sản cố định hữu hình

414.000

4.   

Công cụ, dụng cụ

20.000

14

Nguồn vốn xây dựng cơ bản

47.000

5.   

Vay ngắn hạn

35.000

15

Thuế và các khỏa phải nộp NN

29.000

6.   

Tiền mặt

10.000

16

Nguồn vốn kinh doanh

319.000

7.   

Phải trả người bán

65.000

17

Tạm ứng

5.000

8.   

Thuế GTGT được khấu trừ

5.000

18

Phải trả công nhân viên

18.000

9.   

Thành phẩm

35.000

19

Lợi nhuận chưa phân phối

15.000

10.               

Phải thu khách hàng

30.000

20

Vay dài hạn

108.000

Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số?

 

Bài 3:Ngày 31/05/200X một xí nghiệp có tình hình vốn kinh doanh như sau: (Đvt: 1.000đ)

1.   

Tài sản cố định hữu hình

45.000

10

Phải thu khác

2.000

2.   

Nguyên vật liệu

6.000

11

Nguồn vốn kinh doanh

50.000

3.   

Hàng hóa

30.000

12

Quỹ đầu tư phát triển

15.000

4.   

Công cụ, dụng cụ

1.000

13

Nguồn vốn xây dựng cơ bản

6.000

5.   

Tiền mặt

2.000

14

Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.500

6.   

Tiền gửi ngân hàng 

14.000

15

Lợi nhuận chưa phân phối

10.000

7.   

Tạm ứng

2.000

16

Phải trả khác

12.000

8.   

Phải thu khách hàng

3.000

17

Vay ngắn hạn

9.000

9.   

Thành phẩm

7.000

18

Phải trả người bán

4.500

Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn và xác định tổng số?

 

Bài 4:  DN A tính đến ngày 31/12/200X có tài sản được liệt kê như sau: (đvt: đồng)

1. 

Tài sản cố định hữ hình

60.000.000

8.

Phải trả cho người bán

5.000.000

2. 

Vay dài hạn

20.000.000

9.

Phải thu của khách hàng

7.000.000

3. 

Nguyên liệu, vật liệu

2.000.000

10.

Nguồn vốn kinh doanh

55.000.000

4. 

Thành Phẩm                   

6.000.000

11.

Vay ngắn hạn

3.000.000

5. 

Công cụ,dụng cụ

2.000.000

12.

Phải trả, phải nộp khác

1.000.000

6. 

Tiền mặt.

3.000.000

13.

Lợi nhuận chưa phân phối

X?

7. 

Tiền gửi ngân hàng

10.000.000

 

 

 

Yêu cầu:  Hãy phân loại tài sản và nguồn vốn,  xác định X ?

Bài 5

Tình hình tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/2008

1.

Tài sản cố định hữu hình

50.000.000

2.

Quỹ khen thưởng

10.000.000

3.

Nguyên vật liệu

5.000.000

4.

Công cụ, dụng cụ

1.000.000

5.

Chi phí SXKD dở dang

2.000.000

6.

Thành phẩm

3.000.000

7.

Tiền mặt

5.000.000

8.

Tiền gửi ngân hàng

14.000.000

9.

Nợ người bán

6.000.000

10.

Người mua nợ

4.000.000

11.

Khoản phải thu khác

5.000.000

12.

Khoản phải trả khác

4.000.000

13.

Phải nộp cho nhà nước

5.000.000

14.

Tài sản thiếu chờ xử lý

1.000.000

15.

Tài sản thừa chờ xử lý

2.000.000

16.

Lãi chưa phân phối

X

17.

Nguồn vốn kinh doanh

50.000.000

18.

Quỹ đầu tư phát triển

2.000.000

19.

Nguồn vốn đầu tư XDCB

5.000.000

20.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1.000.000

21.

Vay ngắn hạn ngân hàng

2.000.000

Yêu cầu:

1.Phân loại tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2008

2.Tìm X

Bài 6: Tại doanh nghiệp A vào 31/12/2001 có tài liệu về tài sản và nguồn vốn như sau:

 Tiền mặt

55.000

Hàng hoá

36.000

Tiền gởi ngân hàng

X

Phải trả cho người bán

20.000

Nguyên vật liệu

15.000

Quỹ đầu tư phát triển

Y

Các khoản phải nộp cho NN

10.000

Nguồn vốn đầu tư XDCB

34.000

Nguồn vốn kinh doanh

80.000

TSCĐ hữu hình

128.000

Vay ngắn hạn

22.000

Lãi chưa phân phối

28.000

Yêu cầu : Tìm X và Y biết Y=1,5 X

 

Bài 7: giả sử tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp đến ngày 30/11/200X như sau (đvt: đồng)

1.  

Tiền mặt

20.000.000

5

Vay ngắn hạn

40.000.000

2.  

Tiền gửi ngân hàng

30.000.000

6

Phải trả người bán

35.000.000

3.  

Thành phẩm

60.000.000

7

Nguồn vốn kinh doanh

160.000.000

4.  

Tài sản cố định hữu hình

70.000.000

8

Nguyên vật liệu

55.000.000

Trong tháng 12 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

1. Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng 10.000.000đ

2. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ

3. Cấp trên cấp cho doanh nghiệp một số tài sản cố định hữu hình nguyên giá 100.000.000đ

4. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 25.000.000đ

Yêu cầu: 

1. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp lúc đầu kỳ

2. Xác định sự thay đổi của tài sản và nguồn vốn sau mỗi nghiệp vụ phát sinh

3. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp lúc cuối kỳ

Để rõ hơn về nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp, các bạn có thể tham khảo khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại trung tâm. Chúc các bạn thành công.