Bài tập phương pháp tính giá

Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau khi học xong, hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nghiệp vụ phương pháp tính giá

ke-toan-doanh-nghiep-sieu-nho

>>Xem thêm: Bài tập Nguyên lý kế toán (Phần 3)

I. Bài tập phương pháp tính giá có lời giải

1.Tài liệu

Công ty XYZ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tiến hành mua một lô nguyên vật liệu nhập kho với số lượng 40.000 kg. Gía hóa đơn của số nguyên vật liệu này nhận từ người bán có cả thuế GTGT 10% là 330.000.000 đồng. Chi phí vận chuyển đã thanh toán bằng tiền mặt theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 5% là 7.350.000 đồng. Số lượng nguyên vật liệu nhập kho theo phiếu nhập là 39.850 kg. Hao hụt định mức trong quá trình thu mua của loại nguyên vật liệu này là 1%.

2.Yêu cầu

Tính tổng giá trị và giá đơn vị nguyên vật liệu thu mua

Hướng dẫn giải

Tổng giá trị nguyên vật liệu thu mua = 300.000.000+7.000.000= 307.000.000

Giá đơn vị nguyên vật liệu mua = 307.000.000/39.850=7.703,89 đồng/kg

II. Bài tập thực hành phương pháp tính giá

Bài số 1:

Công ty PLO tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tiến hành mua một phương tiện vận tải dùng cho hoạt động chịu thuế GTGT. Gía hóa đơn nhận từ người bán có cả thuế GTGT 10% là 495.000.000 đồng. Lệ phí trước bạ phải nộp 5%. Chi phí trước sử dụng thanh toán bằng tiền mặt 14.500.000

Xác định giá trị ghi sổ của phương tiện vận tải theo tài liệu trên

Bài số 2:

Công ty MNL tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tiến hành nhập khẩu một lô nguyên vật liệu dùng cho hoạt động sản xuất chịu thuế GTGT. Gía trị lô nguyên vật liệu tính theo giá CIF là 350.000.000 đồng. Thuế suất thuế nhập khẩu phải nộp là 20%, thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp là 10%. Chi phí vận chuyển lô nguyên vật liệu về kho công ty theo giá hóa đơn có cả thuế GTGT 5% là 6.300.000 đồng

Xác định giá trị lô nguyên vật liệu nhập khẩu theo tài liệu trên

Bài số 3:

Công ty ABC tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ngày 10/n xuất 1.840kg nguyên vật liệu chính cho sản xuất sản phẩm. Gía đơn vị của nguyên vật liệu chính xuất theo phương pháp nhập sau-xuất trước là 1.200kg tính theo giá 42.500 đồng/kg và 640 kg tính theo giá 42.515 đồng/kg

Xác định chi phí nguyên vật liệu chính ngày 10/n theo tài liệu trên

Trên đây là bài tập phương pháp tính giá có lời giải cùng một số bài tập phương pháp tính giá thực hành giúp các bạn có thể củng cố lại kiến thức phần này.

Xem thêm: Bài tập có lời giải phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán thực hành tại tp HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.