Bài tập Nguyên lý kế toán (Phần 3)

Bài tập nguyên lý kế toán giúp người học sau khi học xong, hệ thống lại toàn bộ kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tế. Dưới đây là một số bài tập nguyên lý kế toán để các bạn luyện tập.

Tổng hợp bài tập Nguyên lý kế toán 

Bài 1

Tại DN có các tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

a- Số dư đầu kỳ của các TK:

- Tk tiền mặt :20.000

- TK Tiền gửi NH : 200.000

- TK Phải thu của KH : 20.000

- TK Nguyên vật liệu : 100.000

- TK TSCĐHH : 350.000

- Tk Vay và nợ thuê tài chính : 100.000

- TK Phải trả người bán : 70.000

- TK Phải trả nội bộ : 200.000

- TK Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 300.000

- TK Phải trả CNV : 20.000

b- Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm 30.000, dùng cho quản lý phân xưởng 5.000.

2. Tiền lương phải trả công nhân sản xuất sản phẩm 25.000, quản lý phân xưởng 10.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ quy định (biết rằng các khoản lương được xác định tỷ lệ giữa lương cơ bản và năng suất là 4: 1)

4. Hao mòn TSCĐ dùng cho sản xuất 60.000

5. Chi phí điện nước mua ngoài 4.200 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) đã trả cho người bán bằng chuyển khoản.

6. Kết chuyển chi phí

7. Nhập kho hàng hoá, biết rằng giá trị thành phẩm chế dở cuối kỳ là 3.000

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2. Phản ánh vào tài khoản kế toán

3. Lập bảng cân đối tài khoản

Bài 2

Tại doanh nghiệp X có tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000 đ)

A/ Số dư đầu kỳ:

+ TK Chi phí trả trước dài hạn: 5.500

+ TK Chi phí phải trả: 22.000

+ TK Tiền gửi ngân hàng: 18.000

+ TK Nguyên vật liệu: 45.000

+ Các TK khác có số dư (xxx) hoặc không có số dư.

B/ Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:

1/ Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho cải tiến kỹ thuật 5.700.

2/ Xuất tiền gửi ngân hàng dùng cho công việc cải tiến kỹ thuật 12.000.

3/ Trích khấu hao TSCĐ dùng cho công việc cải tiến kỹ thuật 21.000.

4/ Tính tiền lương phải trả trong kỳ cho công nhân cải tiến kỹ thuật 800 và công nhân sản xuất nghỉ phép 4.200. 

5/ Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân SX tính vào chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ 7.000.Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

6/ Trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (giả định toàn bộ lương là lương cơ bản)

7/ Phân bổ chi phí cải tiến kỹ thuật vào chi phí SX chung trong kỳ này 6.300.

Yêu cầu:

1/ Lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2/ Phản ánh vào sơ đồ TK kế toán.

(Biết rằng tổng số chi phí cải tiến kỹ thuật trong kỳ doanh nghiệp dự kiến phân bổ dài hạn)

Bài 3

Tại một doanh nghiệp ABS có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau:

1. Xuất kho thành phẩm gửi đến cho công ty X, giá vốn 32.000, giá bán chưa có thuế GTGT10% là 77.000. Chi phí vận chuyển bốc dỡ đã chi bằng tiền mặt 2.415 (bao gồm thuế GTGT 5%)

2. Khách hàng Y mua trực tiếp một lô thành phẩm theo giá chưa thuế 90.000 (thuế GTGT 10%) và thanh toán toàn bộ bằng chuyển khoản. Thành phẩm xuất kho giao cho khách hàng có giá vốn là 45.000

3. Bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho thành phẩm trị giá 70.000

4. Công ty X nhận được hàng và chấp nhận mua 3/5 số hàng đã nhận. Số còn lại đã gửi trả, nhập kho doanh nghiệp ABS

5. Công ty K thông báo chấp nhận mua toàn bộ số hàng gửi bán kỳ trước. Biết giá bán thỏa thuận của lô hàng này là 187.000 (giá bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng), giá vốn 92.000.Công ty K chưa thanh toán.

6. Công ty K thanh toán toàn bộ bằng tiền gửi ngân hàng (đã nhận giấy báo Có của ngân hàng)

7. Xuất kho nguyên vật liệu phục vụ cho bán hàng 9.000, phục vụ cho quản lý doanh nghiệp: 15.000

8. Tiền lương phải trả nhân viên bán hàng 8.500; nhân viên quản lý doanh nghiệp 12.500

9. Trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (giả định toàn bộ lương đều là lương cơ bản)

10. Khấu hao tài sản cố định cho bộ phận bán hàng 2.500, bộ phận quản lý doanhnghiệp 3.000

Yêu cầu:

1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (kể cả bút toán kết
chuyển)

2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ

Xem thêm: Bài tập phương pháp tính giá

Bài 4

Tại một doanh nghiệp TVT có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau: (ĐVT:1.000 đồng)

1. Xuất kho nguyên vật liệu chính cho sản xuất sản phẩm trị giá 350.000

2. Xuất kho nguyên vật liệu phụ cho sản xuất sản phẩm 60.000, cho bộ phận quản lý phân xưởng 25.000

3. Tính ra tiền lương phải trả trong kỳ của công nhân sản xuất sản phẩm 95.000, cho nhân viên quản lý phân xưởng 35.000, cho nhân viên quản lý doanh nghiệp 45.000

4. Trích khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng sản xuất 30.000, cho quản lý doanh nghiệp 18.000

5. Trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (tỷ lệ giữa lương cơ bản và lương năng suất là 1:4)

6. Chi phí điện trong tháng theo giá hóa đơn có thuế GTGT 10% dùng cho bộ phận sản xuất 7.920, dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 6.600 thanh toán bằng tiền mặt

7. Chi phí nước trong tháng thanh toán cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản theo hóa đơn có cả thuế GTGT 5% dùng cho bộ phận sản xuất 3.150, bộ phận quản lý doanh nghiệp 945, bộ phận bán hàng 420

8. Xuất kho công cụ dụng cụ (loại phân bổ 1 lần) phục vụ cho phân xưởng sản xuất với giá trị 7.500

9. Cuối tháng doanh nghiệp hoàn thành nhập kho 290 sản phẩm, gửi bán cho công ty X 160 sản phẩm,

10. Khách hàng X chấp nhận mua số sản phẩm trên chưa thanh toán giá bán 11.000/sản phẩm (giá đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Biết rằng giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ 30.000, cuối kỳ 15.000

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2. Phản ánh vào tài khoản kế toán

3. Lập báo cáo kết quả kinh doanh

bai-tap-nguyen-ly-ke-toan-phan-3

Báo cáo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính là những nghiệp vụ quan trọng khi làm kế toán 

Bài 5

Tại một doanh nghiệp có các tài liệu kế toán sau:

1. Hàng tồn kho đầu tháng 8:

- Nguyên vật liệu: 1000 kg; giá trị 38 triệu đồng

- Thành phẩm chế dở: 50 triệu đồng, trong đó thành phẩm chế dở của X: 24 triệu đồng, thành phẩm chế dở của Y: 26 triệu đồng.

- Thành phẩm tồn kho: Thành phẩm X:100 sản phẩm với giá trị 4 triệu đồng/sản phẩm; thành phẩm Y: 60 sản phẩm với giá 6 triệu đồng/ sản phẩm.

2. Trong tháng 8 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

- Ngày 4/8 đơn vị thực hiện thu mua 1.500 kg nguyên vật liệu, có giá mua 37.000 đồng/kg (giá chưa bao gồm 10% VAT), đơn vị được chiết khấu thương mại 3%, một tài sản cố định hữu hình với giá mua 200 triệu đồng (chưa bao gồm 10% VAT), chi phí vận chuyển bốc dỡ đơn vị chi hết 1,65 triệu đồng (đã bao gồm 10% VAT); số lượng nguyên vật liệu thực tế nhập kho 1.495 kg (tỷ lệ hao hụt định mức 0,5%). Lệ phí trước bạ của tài sản cố định là 5% theo giá khung 240 triệu đồng. Chi phí chung phân bổ theo giá thanh toán thực tế với người bán.

- Ngày 7/8 đơn vị xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm X:1.200kg

- Xác định tiền lương phải trả công nhân sản xuất sản phẩm: cho sản phẩm X: 250 triệu đồng; sản phẩm Y: 150 triệu đồng, lương của quản đốc 15 triệu đồng

- Ngày 10/8 đơn vị xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm Y: 800kg

- Trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định (giả định tỷ lệ giữa lương cơ bản trên lương năng suất 1:4)

- Ngày 12/8 đơn vị được cấp 800 kg nguyên vật liệu có giá trị ghi sổ tại đơn vị cấp 32000 đồng/kg, chi phí tiếp nhận đơn vị bỏ ra 1,2 triệu đồng.

- Khấu hao TSCĐ trong kỳ 550 triệu đồng

- Ngày 15/8 đơn vị xuất kho sử dụng 600 kg nguyên vật liệu dùng cho sản xuất chung

- Chi phí điện nước mua ngoài 42 triệu đồng (đã bao gồm 5% VAT)

- Chi phí bằng tiền khác 165 triệu (đã bao gồm 10 % VAT)

- Ngày 25/8 đơn vị xuất kho thành phẩm bán cho khách hàng: thành phẩm X 120 sản phẩm, thành phẩm Y:170 sản phẩm

3. Cuối kỳ đơn vị xác định được trong kỳ có 50 sản phẩm X, 150 sản phẩm Y hoàn thành nhập kho; giá trị thành phẩm chế dở của X: 40 triệu đồng, của Y là 20 triệu đồng.

Yêu cầu

1. Xác định giá của những tài sản tăng trong tháng 8.

2. Lập bảng tính các khoản trích theo lương

3. Tính giá thành và giá thành đơn vị cho sản phẩm X, Y tạo ra trong kỳ kế toán theo 2 phương pháp: theo khoản mục chi phí và theo yếu tố chi phí

4. Xác định số lượng, giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối tháng 8

5. Xác định giá trị thành phẩm tồn kho cuối tháng 8.

Biết rằng:

- Chi phí sản xuất chung được phân bổ theo tiêu thức: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

- Đơn vị áp dụng phương pháp tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO

Trên đây, kế toán Lê Ánh chia sẻ cho các bạn một số bài tập nguyên lý kế toán để các bạn luyện tập. Để làm thêm các bài tập nguyên lý kế toán các bạn xem thêm bài viết: Bài tập Nguyên lý kế toán (Phần 2)

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: bài tập nguyên lý kế toán chương 3 có lời giải, bài tập nguyên lý kế toán, hướng dẫn làm báo cáo tài chính, những lưu ý khi làm thuyết minh báo cáo tài chính, dạy học báo cáo tài chính 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM dành cho người mới bắt đầu và khoá học chuyên sâu nâng cao nghiệm vụ cho người có ít kinh nghiệm, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline hoặc truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan