Bài tập kế toán giá thành có lời giải

Kế toán giá thành là một trong những nghiệp vụ kế toán mà kế toán viên phải nắm chắc. Để rõ hơn về kế toán giá thành mời bạn đọc tham khảo bài tập kế toán giá thành có lời giải dưới đây

Tổng Hợp Bài Tập Kế Toán Giá Thành - Có Lời Giải

Bài tập kế toán giá thành 1

Công Ty Bình Minh, sản xuất 1 loại sản phẩm K, tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên. Vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO).

- SDĐK TK 152 (VLC) : 600kg x 12.000đ/kg 

- Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 1 như sau: 

- 2/1/2014: Phiếu nhập kho số 01, HĐ 50060 của người bán X, mua và nhập kho 500kg VLC, giá mua chưa thuế là 13.500đ/kg, chi phí vận chuyển hàng về nhập kho là 1.650.000đ, đã bao gồm thuế, đã trả bằng tiền mặt.Thuế GTGT 10%. Chưa thanh toán tiền hàng cho người bán. 

- 3/1/2014 : Phiếu Chi số 01, chi tạm ứng cho nhân viên A theo giấy đề nghị tạm ứng là 15.000.000đ.

- 5/1/2014: Phiếu xuất kho số 01( kho VLC), sử dụng sản xuất sản phẩm là 300kg.

- 6/1/2014:  thu tiền của Khách Hàng B mua hàng nợ tháng trước là 23.000.000đ, Ngân Hàng đã báo Có. 

- 10/1/2014: Phiếu xuất kho số 02 ( kho VLC), sử dụng để sản xuất sản phẩm là 800kg

- 14/1/2014: Hóa đơn số 91423 của người bán-X, Phiếu nhập kho số 02, nhập kho VLC 1.000kg, giá chưa thuế là 14.000đ/kg, thuế GTGT là 10%,chưa trả tiền người bán.

- 18/1/2014: Trả tiền vay thời hạn 6 tháng cho Ngân Hàng ACB là 350.000.000đ( Ngân Hàng đã báo Nợ)

- 20/1/2014: Tính khấu hao TSCĐ của phân xưởng sản xuất là 13.500.000đ, của bộ phận quản lý Doanh Nghiệp là: 15.000.000đ.

- 26/1/2014: Thanh toán tiền điện với tổng số tiền là 6.000.000, thuế VAT 10%, trong đó sử dụng cho phân xưởng sản xuất là 4.000.000đ, sử dụng cho bộ phận quản lý Doanh Nghiệp là 2.000.000đ.( theo PC 02)

- 28/1/2014: Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất sản phẩm là: 30.000.000đ, cho bộ phận phân xưởng là 25.000.000đ, cho bộ phận quản lý Doanh Nghiệp là 20.000.000đ.

- 28/1/2014: Tính các khoản trích lương, khấu trừ lương theo quy định. 

- 30/1/2014: Thanh toán lương cho người lao động. (Ngân Hàng đã báo Nợ)

Yêu cầu:  Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, tính giá thành sản phẩm K, biết:

- Hoàn thành 500sp K, SPDD 50sp,DDCK tính theo phương pháp nguyên vật liệu chính.

- Kỳ kế toán: tháng

- Gía trị phế liệu thu hồi là 1.200.000đ.

Lời giải

NV1

Nợ 152 (C): 6.750.000                                         

Nợ 1331: 675.000                                            

Có 331 (X): 7.425.000                                                                                         

Nợ 152 (C): 1.500.000       Giá nhập kho (C): 16.500          

Nợ 1331: 150.000                                            

Có 111: 1.650.000                                         

NV2

Nợ 141 (A): 15.000.000                                       

Có 111: 15.000.000                                       

NV3

Nợ 621              3.600.000                                         

Có 152 (C)        3.600.000                                         

NV4

Nợ 112              23.000.000                                       

Có 131 (B)        23.000.000                                       

NV5

Nợ 621              11.850.000                                       

Có 152 (C)        11.850.000                                       

NV6

Nợ 152 (C)        14.000.000     Giá nhập kho (C)         14.000                      

Nợ 1331            1.400.000                                         

C1o 331 (X)      15.400.000                                       

NV7

Nợ 341              350.000.000                                     

Có 112   350.000.000                                     

NV8

Nợ 627(4)          13.500.000                                       

Nợ 642(4)          15.000.000                                       

Có 214   28.500.000                                       

NV9

Nợ 627(7)          4.000.000                                         

Nợ 642(7)          2.000.000                                         

Nợ 1331            600.000                                            

Có 111   6.600.000                                         

NV10

Nợ 622              30.000.000                                       

Nợ 627              25.000.000                                       

Nợ 642              20.000.000                                       

Có 334   75.000.000                                       

NV11

Nợ 622              7.050.000                                         

Nợ 627              5.875.000                                         

Nợ 642              4.700.000                                         

Có 3383            13.125.000                                       

Có 3384            2.250.000                                         

Có 3386            750.000                                            

Có 3382            1.500.000                                                                                                     

Nợ 334              7.875.000                                         

Có 3383            6.000.000                                         

Có 3384            1.125.000                                         

Có 3386            750.000                                            

NV 12

Nợ 334              67.125.000                                       

Có 112   67.125.000                                       

Tính giá thành                                                

Nợ 154    100.875.000     

GIÁ THÀNH = DD ĐK + CP. PSTK - DDCK - PHẾ LIỆU THU HỒI                       

Có 621   15.450.000                                       

Có 622   37.050.000                                       

Có 627   48.375.000                                       

Phế liệu thu hồi                                                          

Nợ 152              1.200.000                                         

Có 154   1.200.000                                         

Đánh giá dd cuối kỳ theo NVL chính                                                

DDCK = (DDĐK + PS TKNVL- CP NVL thừa)/(SLTP + SL DD)* SLDD                                   

DDCK:             1.404.545                                         

Tổng giá thành thành phẩm                  98.270.455                           

Nợ 155              98.270.455                                       

Có 154   98.270.455                                       

Giá thành đơn vị sản phẩm:                  196.541    

bài tập nguyên lý kế toán                    

Bài tập kế toán giá thành 2

Định khoản và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 4/2014: Công ty ABC :

- Tồn đầu kỳ HH A: 100 sản phẩm x 58.000

- Xuất hàng hóa theo PP FIFO

- Hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên. Thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ. Trong tháng 4/2014, có các nghiệp vụ phát sinh sau:

1. Ngày 1/4/2014, mua 500 hàng hóa A, đơn giá chưa thuế 62.000đ/ sản phẩm, 300 hàng hóa B, đơn giá chưa thuế 21.000đ/sản phẩm.Thuế GTGT 10%, Chi phí vận chuyển 1.760.000 ( đã bao gồm thuế GTGT),chi phí vận chuyển đã thanh toán bằng tiền mặt (PC03).Tiền hàng chưa thanh toán.Chi phí vận chuyển phân bổ theo số lượng.           

2. Ngày 5/4/2014, công ty Long Hải chuyển đến đơn vị 1 lô công cụ dụng cụ, trị giá hàng ghi trên hóa đơn là 4000 cái, đơn giá 6.000đ/cái, thuế GTGT 10%.Hàng nhập kho đủ, sau đó do hàng kém chất lượng, đơn vị đề nghị bên bán giảm giá 5% ( có giảm thuế), bên bán đã chấp nhận,Doanh nghiệp đã xuất lô công cụ đó cho bộ phận quản lý.

3. Ngày 8/4/2014, mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng cho bộ phận bán hàng,giá mua chưa thuế theo Hóa Đơn GTGT là 50.000.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán.Chi phí vận chuyển đã bao gồm thuế GTGT 5% đã chi bằng tiền mặt là 2.100.000.Tài sản này do nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đài thọ. 

4. Ngày 10/4/2014 Bán 300 HH A cho công ty M, giá bán chưa thuế 100.000đ/kg và 100 HH B, đơn giá bán chưa thuế là 40.000đ/sp. Thuế GTGT 10%.Chưa thu tiền khách hàng.Nếu khách hàng thanh toán trong 5 ngày đầu thì sẽ được hưởng chiết khấu thương mại 5% (có giảm thuế ).

5. Ngày 11/4/2014, Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt:70.000.000đ(Phiếu thu1)

6. Ngày 14/4/2014, công ty M chuyển khoản thanh toán tiền hàng đã mua vào ngày 10/2/2014 cho Doanh nghiệp. (NH đã nhận Báo Có). 

7. Ngày 20/4/2014, Xuất 300 HH A gửi cho đại lý Q, đơn giá bán lẻ quy định 150.000/SP,VAT 10%. Hoa hồng cho đại lý là 5% trên giá thanh toán (có tính thuế).

8. Ngày 22/4/2014, Đại lý Q đã bán hết SP-A mà doanh nghiệp gửi và đã thanh toán tiền mặt cho doanh nghiệp sau khi trừ hoa hồng được hưởng.

9. Ngày 27/4/2014 Tiền lương phải trả cho nhân viên trong tháng 2 như sau:

- Bộ phận bán hàng: 10.000.000

- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 15.000.000

10. Các khoản trích lương,khấu trừ BHXH,BHYT,BHTN,KPCĐ theo quy định. 

11. Cuối tháng tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC.Biết CCDC thuộc loại phân bổ 12 tháng, TSCĐ sử dụng trong 15 năm. 

Lời giải

NV1                           

Nợ 156 (A)        31.000.000               

Nợ 156 (B)        6.300.000                 

Nợ 1331            3.730.000                 

Có 331   41.030.000                                        

Nợ 156 (A)        1.000.000       Giá nhập kho (A)         64.000

Nợ 156 (B)        600.000          Giá nhập kho (B)         23.000

Nợ 1331            160.000                    

Có 111   1.760.000                 

NV2                           

Nợ 153              24.000.000               

Nợ 1331            2.400.000                 

Có 331   26.400.000               

Nhận chứng từ giảm giá hàng bán                             

Nợ 331              1.320.000                 

Có 153   1.200.000                 

Có 1331            120.000                    

Xuất CCDC sử dụng                         

Nợ 242              22.800.000               

Có 153   22.800.000               

NV3                           

Nợ 211              50.000.000               

Nợ 1332            5.000.000                 

Có 331   55.000.000               

Chi phí vận chuyển                            

Nợ 211              2.000.000                 

Nợ 133              100.000                    

Có 111   2.100.000                 

Nguồn hình thành tài sản                               

Nợ 441              52.000.000               

Có 411   52.000.000               

NV4                           

Nợ 131 (M)       37.400.000               

Có 511   34.000.000               

Có 3331            3.400.000                 

Giá vốn                                  

Nợ 632              20.900.000               

Có 156 (A,B)    20.900.000               

NV5                           

Nợ 111              70.000.000               

Có 112   70.000.000               

NV6                           

CK thương mại                                  

Nợ 521              1.700.000                 

Nợ 3331            170.000                    

Có 131(M)        1.870.000                 

Thu tiền Cty M                                  

Nợ 112              35.530.000               

Có 131 (M)       35.530.000               

NV7                           

Nợ 157              19.200.000               

Có 156   19.200.000               

NV8                           

Nợ 131(Q)         49.500.000               

Có 511   45.000.000               

Có 3331            4.500.000                 

Gía vốn                                  

Nợ 632              19.200.000               

Có 157   19.200.000               

Ghi nhận hoa hồng                             

Nợ 641              2.475.000                 

Nợ 1331            247.500                    

Có 131 (Q)        2.722.500                 

Thu tiền Cty Q                                   

Nợ 111              46.777.500               

Có 131 (Q)        46.777.500               

NV9                           

Nợ 641              10.000.000               

Nợ 642              15.000.000               

Có 334   25.000.000               

NV10                         

Trích BH, ... (DN)                             

Nợ 641              2.400.000                 

Nợ 642              3.600.000                 

Có 3383            4.500.000                 

Có 3384            750.000                    

Có 3386            250.000                    

Có 3382            500.000                    

Trích BH của NLD                            

Nợ 334              2.625.000                 

Có 3383            2.000.000                 

Có 3384            375.000                    

Có 3386            250.000                    

Chi lương                               

Nợ 334              22.375.000               

Có 111   22.375.000               

NV11                         

Khấu hao TSCĐ                                

Nợ 641              288.889                    

Có 214   288.889                    

Phân bổ CCDC                                  

Nợ 642              1.900.000                 

Có 242   1.900.000                 

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh                                

Doanh thu thuần:          77.300.000               

Giá vốn bán hàng          40.100.000               

CP Bán hàng     15.163.889               

CP QLDN         20.500.000               

Kết quả hoạt động kinh doanh                          1.536.111       (Lãi)

Thuế TNDN      337.944                    

KC chiết khấu thương mại                             

Nợ 511              1.700.000                 

Có 521   1.700.000                 

Kết chuyển  doanh thu                                   

Nợ 511              77.300.000               

Có 911   77.300.000               

Kết chuyển giá vốn bán hàng                        

Nợ 911              40.100.000      75.763.889      76.071.111

Có 632   40.100.000      1.536.111        1.228.889

Kết chuyển chi phí bán hàng                         

Nợ 911              15.163.889               

Có 641   15.163.889               

Kết chuyển chi phí quản lý                            

Nợ 911              20.500.000               

Có 642   20.500.000               

Chi phí thuế TNDN                           

Nợ 821              307.222                    

Có 3334            307.222                    

Kết chuyển chi phí thuế TNDN                                 

Nợ 911              307.222                    

Có 821   307.222                    

Kết chuyển lãi T4                               

Nợ 911              1.228.889                 

Có 421   1.228.889                 

Trên đây là một số bài tập kế toán giá thành có lời giải. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài tập nguyên lý kế toán khác để nâng cao nghiệp vụ kế toán của mình.

Xem thêm: 

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán xây dựng, sản xuất, khóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM