BẢNG KIỂM KÊ QUỸ MẪU 08A - TT

Bảng kiểm kê quỹ mẫu số 08a - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

>>>Xem thêmMẫu bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ MẪU 08A - TT

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 08a - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)


Số:…………..

Hôm nay, vào…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện kế toán

- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện thủ quỹ

- Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện…………..

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng (tờ)

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

……………….

II

Số kiểm kê thực tế:

x

……………….

1

Trong đó: - Loại

……………….

……………….

2

- Loại

……………….

……………….

3

- Loại

……………….

……………….

4

- Loại

……………….

……………….

5

- ….

……………….

……………….

III

Chênh lệch (III = I - II);

x

……………….

- Lý do: + Thừa: ……………….……………….……………….……………….……………….

+ Thiếu:……………….……………….……………….……………….………………………….

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ……………….……………….……………….……………….

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

HƯỚNG DẪN GHI BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt phải ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu), bộ phận.

Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là các thành viên. Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (....giờ ....ngày ....tháng ....năm ....). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

- Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.

- Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.

- Dòng “Số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2.

- Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.

Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.

Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

- 1 bản lưu ở thủ quỹ. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- 1 bản lưu ở kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán.

Trên đây là mẫu số 08a - TT và hướng dẫn cách ghi bảng kiểm kê quỹ được ban hành kèm theo Thông tư 133. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm mẫu sổ nhật ký bán hàng qua bài viết dưới đây

>>>Xem thêm: Mẫu sổ nhật ký bán hàng TT 133/2016/TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo thông tư 200, mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt c34-hd, mẫu biên bản kiểm kê quỹ bằng excel, kết luận sau khi kiểm kê quỹ tiền mặt, người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ là ai, biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt công đoàn, cách ghi biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt, quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

Bài viết liên quan