• Sổ tài sản cố định mẫu sổ S09-DNN theo TT133/2016/TT-BTC 

  Ngày 28/06/2016 Bộ tài chính ban hành thông tư 133/2016/TT-BTC quy định vể cách lập và sử dụng sổ tài sản cố định mẫu sô S09-DNN là chứng từ kế toán được dùng trong doanh nghiệp dùng để đăng ký và theo dõi quản lý chặt chẽ tài sản tại đơn vị từ khi mua sắm, được đưa vào sử dụng đến khi giảm tài sản cố định.

 • Thẻ kho (sổ kho) mẫu sổ S08- DNN

  Thẻ kho là chứng từ kế toán quan trọng được Bộ tài chính theo dõi sô lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn tại kho theo từng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sản phẩm và hàng hóa trong kho .

 • HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GHI SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

  Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh mẫu số S17-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,... dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).

 • Lưu ý về các khoản chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định

  Cuối mỗi kỳ, kế toán phải thực hiện các bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước dài hạn và khấu hao tài sản cố định

 • Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

  Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng cho các hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của mọi ngành nghề doanh nghiệp sử dụng tài khoản 621 theo thông tư 200/2014/TT-BTC để biểu hiện.

 • Chi phí nhân công trực tiếp

  Chi phí nhân công trực tiếp (tài khoản 622) bao gồm các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc. Dưới đây là chi tiết cách hạch toán tài khoản chi phí nhân công trực tiếp.

 • Chi phí sử dụng máy thi công

  Chi phí sử dụng máy thi công chỉ được sử dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng xây lắp để tập hợp và phân bổ chi phí liên quan đến xe và máy thi công, phản ánh vào tài khoản 623.

 • Chi phí sản xuất chung

  Chi phí sản xuất chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận sản xuất và công trường ... ảnh hưởng đến nhiều loại sản phẩm và dịch vụ được phản ánh vào tài khoản 627.

 • Dự phòng tổn thất tài sản

  Dự phòng tổn thất tài sản  đa số sử dụng cho các doanh nghiệp vừa và lớn có lượng tài sản lớn được phản ánh vào tài khoản 229. Dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán dự phòng tổn thất tài sản - Tài khoản 229

 • Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 133

  Hàng kỳ hoặc hàng tháng doanh nghiệp phải lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã xuất ra trong kỳ. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo quy định mới nhất.