Kế Toán Doanh Thu Là Gì? Mô Tả Công Việc Kế Toán Doanh Thu

Kế toán doanh thu là một trong những vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Vai trò của kế toán doanh thu đó là quản lý, kiểm soát và báo cáo về các khoản thu nhập của doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của kinh tế, kế toán doanh thu ngày càng trở nên quan trọng hơn trong các hoạt động kinh doanh.

Trong bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về kế toán doanh thu và những công việc của kế toán doanh thu, cùng đón xem nhé.

1. Kế toán doanh thu là gì?

Kế toán doanh thu tiếng anh là gì?

Kế toán doanh thu tiếng Anh được gọi là "Revenue accountant". Nó là một trong những lĩnh vực quan trọng của kế toán tài chính, liên quan đến việc ghi nhận và xử lý các hoạt động liên quan đến doanh thu của một công ty hoặc tổ chức.

Khái niệm kế toán doanh thu

Kế toán doanh thu bao gồm nhiều khía cạnh như đánh giá, xác định và ghi nhận doanh thu, quản lý hợp đồng, lập báo cáo doanh thu, xử lý các khoản chiết khấu, giảm giá và các khoản phí liên quan đến doanh thu.

Các quy tắc và chuẩn mực kế toán doanh thu được quy định bởi các cơ quan quản lý tài chính và kế toán như FASB (Financial Accounting Standards Board) tại Mỹ hoặc IFRS (International Financial Reporting Standards) của Liên minh châu Âu.

2. Vai trò của kế toán doanh thu trong doanh nghiệp là gì?

Vai trò của kế toán doanh thu trong doanh nghiệp là rất quan trọng, bởi vì doanh thu là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán doanh thu có vai trò chính trong việc xác định và ghi nhận các khoản doanh thu của công ty, giúp cho công ty có thể đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.

Vai trò của kế toán doanh thu

Cụ thể, vai trò của kế toán doanh thu trong doanh nghiệp gồm:

- Xác định và ghi nhận doanh thu: Kế toán doanh thu có trách nhiệm xác định và ghi nhận đúng các khoản doanh thu của công ty, bao gồm các khoản doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản doanh thu khác. Điều này giúp công ty có thể đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác.

- Quản lý hợp đồng: Kế toán doanh thu thường liên quan đến các hoạt động quản lý hợp đồng với khách hàng hoặc đối tác. Công việc này bao gồm đánh giá các hợp đồng, xác định các điều kiện hợp đồng và giải quyết các vấn đề liên quan đến các hợp đồng này.

- Lập báo cáo doanh thu: Kế toán doanh thu có trách nhiệm lập báo cáo doanh thu, bao gồm báo cáo doanh thu hàng tháng, quý và năm. Báo cáo này giúp cho công ty có thể đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

- Xử lý các khoản chiết khấu, giảm giá và các khoản phí liên quan đến doanh thu: Kế toán doanh thu có trách nhiệm xử lý các khoản chiết khấu, giảm giá và các khoản phí liên quan đến doanh thu. Công việc này giúp cho công ty có thể tính toán và quản lý chi phí liên quan đến các khoản doanh thu này.

Tóm lại, kế toán doanh thu đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và giúp cho công ty đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác.

3. Các quy định về kế toán doanh thu

Các quy định về kế toán doanh thu được quy định trong các khung pháp lý sau đây:

- Luật Kế toán Việt Nam: Theo đó, doanh thu được xác định là số tiền doanh nghiệp nhận được từ hoạt động kinh doanh chủ yếu của mình trong kỳ kế toán, bao gồm cả tiền, hàng hoá, dịch vụ hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Kế toán doanh thu là việc xác định số tiền doanh thu, hạch toán vào sổ sách và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

- Công ước quốc tế về hợp nhất báo cáo tài chính: Theo đó, các doanh nghiệp cần báo cáo tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc chung về kế toán doanh thu, bao gồm:

+ Doanh thu được xác định là số tiền doanh nghiệp nhận được từ hoạt động kinh doanh chủ yếu của mình trong kỳ tài chính.

+ Doanh thu phải được hạch toán vào sổ sách trong kỳ tài chính tương ứng.

+ Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý, bao gồm cả tiền và các khoản tương đương tiền.

- Các quy định của Bộ Tài chính về kế toán doanh thu: Bộ Tài chính ban hành các quy định cụ thể về kế toán doanh thu trong Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 26/10/2017, với các nội dung sau:

+ Cách thức xác định doanh thu từ các hoạt động kinh doanh khác nhau, ví dụ như bán hàng, cung cấp dịch vụ, cho thuê tài sản,...

+ Quy định về phương thức tính thuế GTGT đối với doanh thu.

+ Hướng dẫn về việc xác định giá trị hợp lý cho doanh thu.

Tất cả các quy định trên đều nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật của các doanh nghiệp khi thực hiện kế toán doanh thu.

4. Mô tả công việc của kế toán doanh thu

Công việc của kế toán doanh thu thường bao gồm:

- Theo dõi doanh thu hàng tháng: Kế toán doanh thu phải theo dõi và ghi nhận doanh thu hàng tháng của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh thu từ bán hàng và dịch vụ.

- Lập hóa đơn bán hàng: Kế toán doanh thu thường tham gia trong việc lập hóa đơn bán hàng, đảm bảo thông tin trên hóa đơn chính xác và đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Kiểm soát công nợ khách hàng: Kế toán doanh thu phải kiểm soát công nợ khách hàng, đảm bảo các khoản phải thu được thu hồi đầy đủ và đúng hạn.

- Xử lý các vấn đề liên quan đến doanh thu: Kế toán doanh thu cũng phải xử lý các vấn đề liên quan đến doanh thu như xử lý các sai sót trong việc tính toán doanh thu, giải quyết các tranh chấp về doanh thu với khách hàng.

- Thực hiện các báo cáo về doanh thu: Kế toán doanh thu thường phải thực hiện các báo cáo về doanh thu, bao gồm báo cáo doanh thu hàng tháng, báo cáo doanh thu quý, báo cáo doanh thu năm, v.v.

- Tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán doanh thu: Kế toán doanh thu phải tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán doanh thu, bao gồm các quy định về phương pháp tính toán, thời gian tính toán, các quy định về hóa đơn, v.v.

5. Những kiến thức và kỹ năng cần có của kế toán doanh thu

Để trở thành một kế toán doanh thu giỏi, bạn cần có những kiến thức và kỹ năng sau đây:

- Kiến thức về kế toán doanh nghiệp: Bạn cần hiểu về các khái niệm và quy trình kế toán doanh nghiệp, bao gồm cả kế toán doanh thu, kế toán chi phí, kế toán tài sản, v.v.

- Kiến thức về pháp luật liên quan đến doanh thu: Bạn cần nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến doanh thu, bao gồm các quy định về hóa đơn, thuế, và các quy định khác liên quan đến doanh thu.

- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán: Bạn cần có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán như Excel, phần mềm quản lý doanh nghiệp, và các phần mềm kế toán khác.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Kế toán doanh thu cần có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình kế toán doanh thu, và đưa ra các giải pháp thích hợp.

- Kỹ năng giao tiếp: Bạn cần có kỹ năng giao tiếp tốt để trao đổi thông tin với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, các đối tác và khách hàng.

- Kỹ năng quản lý thời gian: Kế toán doanh thu cần có kỹ năng quản lý thời gian để hoàn thành công việc đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng công việc.

6. Những chứng từ sử dụng trong kế toán doanh thu

Chứng từ sử dụng trong kế toán doanh thu

Trong kế toán doanh thu, các chứng từ quan trọng bao gồm:

- Hóa đơn bán hàng: Đây là chứng từ quan trọng nhất trong kế toán doanh thu, nó thể hiện giá trị doanh thu được tạo ra từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

- Hợp đồng bán hàng: Đây là một chứng từ quan trọng khác trong kế toán doanh thu, nó xác định điều kiện, thời gian và giá cả của việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

- Biên bản giao hàng: Chứng từ này được sử dụng để ghi nhận việc giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

- Báo cáo doanh số bán hàng: Đây là báo cáo thường xuyên được lập để theo dõi doanh số bán hàng của doanh nghiệp.

- Giấy tờ chứng nhận thanh toán: Đây là chứng từ được sử dụng khi khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt.

- Phiếu thu: Đây là chứng từ được sử dụng để ghi nhận tiền thu từ khách hàng.

- Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là một chứng từ quan trọng trong kế toán doanh thu, nó giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp.

7. Cách hạch toán kế toán doanh thu

Khi hạch toán kế toán doanh thu, các bước thực hiện như sau:

- Ghi nhận doanh thu: Sử dụng hóa đơn hoặc biên bản giao hàng để ghi nhận giá trị doanh thu được tạo ra từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

- Xác định chi phí liên quan đến doanh thu: Các chi phí bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí sản xuất, chi phí phân phối, chi phí quảng cáo và các chi phí khác. Các chi phí này sẽ được trừ đi để tính toán lợi nhuận thuần.

- Tính thuế: Sử dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc thuế khác nếu có để tính toán số tiền thuế phải nộp.

- Ghi nhận lợi nhuận thuần: Lợi nhuận thuần được tính bằng cách trừ các chi phí liên quan đến doanh thu từ giá trị doanh thu. Sau đó, số tiền thuế phải nộp được trừ đi để tính toán lợi nhuận thuần.

Ví dụ: Một công ty bán hàng trên mạng đã bán hàng cho khách hàng trị giá 10.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT), chi phí vận chuyển là 500.000 VNĐ. Thuế VAT là 10%, tính theo giá trị doanh thu. Hãy hạch toán kế toán doanh thu.

- Bước 1: Ghi nhận doanh thu

Nợ: 10.000.000 VNĐ (tài khoản doanh thu)

Có: 10.000.000 VNĐ (tài khoản công nợ khách hàng)

- Bước 2: Xác định chi phí liên quan đến doanh thu

Nợ: 500.000 VNĐ (tài khoản chi phí vận chuyển)

Có: 500.000 VNĐ (tài khoản tiền mặt)

- Bước 3: Tính thuế

Nợ: 1.000.000 VNĐ (tài khoản thuế GTGT)

Có: 1.000.000 VNĐ (tài khoản tiền mặt)

- Bước 4: Ghi nhận lợi nhuận thuần

Nợ: 8.500.000 VNĐ (tài khoản lợi nhuận thuần)

Có: 8.500.000 VNĐ (tài khoản doanh thu)

Sau khi hoàn tất các bước trên, kết quả cuối cùng là công ty có lợi nhuận thuần là 8.500.000 VNĐ.

8. Học kế toán doanh thu ở đâu tốt?

Với phương châm "Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai" Kế toán Lê Ánh đã đem đến nhiều khóa học chất lượng, uy tín, thu hút được nhiều học viên theo học, trong đó có thể kể đến khóa học kế toán tổng hợp.

Sở dĩ có nhiều học viên theo học Kế toán Lê Ánh là vì sự khác biệt về chất lượng đào tạo. Ở khóa học kế toán tổng hợp này, Kế toán Lê Ánh đem đến cho người học nhiều giá trị, lợi ích giúp phát triển, nâng cao năng lực của người học, cụ thể:

  • Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ làm chủ được các tài khoản kế toán sử dụng trong hạch toán kế toán.
  • Hiểu, nắm bắt được cách định khoản thành thạo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp.
  • Học viên có thể xử lý tốt các nghiệp vụ về phần hành kế toán thực tế tại doanh nghiệp như: kế toán các khoản trích theo lương, kế toán tiền gửi ngân hàng, tiền mặt, kế toán kho, kế toán mua hàng,...
  • Làm chủ được các phương pháp kế toán (phương pháp tính thuế, phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tổng hợp - cân đối, phương pháp tính giá)
  • Cập nhật, nắm bắt các văn bản pháp luật hiện hành về kế toán, thuế và bảo hiểm xã hội.

Với mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm làm nghề tốt nhất cho học viên, giúp học viên có cái nhìn chính xác về kế toán, cung ứng nguồn nhân sự chất lượng cho doanh nghiệp, xã hội cũng như giúp cho học viên có được công việc tốt, Kế toán Lê Ánh đã xây dựng một lộ trình học kế toán vô cùng bài bản, khoa học, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp và người học.

Nội dung khóa học được chia thành nhiều phần với nội dung cụ thể, rõ ràng như: Công việc kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập và đang hoạt động, thực hành phần hành kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thực hành kế toán phần hành mua hàng,...

Tham khảo chi tiết: Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành

9. Mức lương của vị trí kế toán doanh thu trong thực tế

Mức lương của kế toán doanh thu thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn, kỹ năng và nơi làm việc. Tuy nhiên, theo thống kê của trang tuyendung.com, mức lương trung bình của kế toán doanh thu tại Việt Nam dao động từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, với kinh nghiệm và kỹ năng tốt, cũng như làm việc trong các công ty lớn, mức lương của kế toán doanh thu có thể lên tới 20 triệu đồng/tháng hoặc hơn nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là mức lương trung bình và tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

10. Những LƯU Ý khi làm kế toán doanh thu

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi làm kế toán doanh thu:

- Hiểu rõ các quy định, quy trình và chính sách của doanh nghiệp về kế toán doanh thu.

- Xác định đúng các khoản thu nhập của doanh nghiệp và các chi phí liên quan để tính toán đúng giá trị doanh thu.

- Luôn cập nhật các quy định, chính sách mới liên quan đến kế toán doanh thu và áp dụng chúng đúng cách.

- Cất giữ kỹ càng bản ghi chép chính xác các thông tin liên quan đến kế toán doanh thu.

- Đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong việc báo cáo thuế và các báo cáo tài chính khác liên quan đến kế toán doanh thu.

- Luôn có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ và cẩn trọng trong quá trình hạch toán kế toán doanh thu.

- Đối chiếu và kiểm tra các bảng kê, báo cáo để đảm bảo tính chính xác của các thông tin kế toán doanh thu.

- Sử dụng phần mềm kế toán và các công nghệ tiên tiến để giúp tối ưu hóa quy trình kế toán doanh thu và giảm thiểu sai sót.

- Thường xuyên đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng về kế toán doanh thu để có thể đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Xem thêm: 

Trên đây là tất cả thông tin về kế toán doanh thu mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong công việc!

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính, Khóa học kế toán cao cấp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM