Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10 – LĐTL ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản trích theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng hoặc quý cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

Kế toán lê ánh xin gửi tới các bạn kế toán viên và học viên bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Mẫu số 10 – LĐTL ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

bang-ke-trich-nop-cac-khoan-theo-luong

>>>>Xem thêm: mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

1. Mục đích lập bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

Tiền lương và các khoản trích theo lương là nguồn thu nhập chính, thường xuyên của NLĐ, đảm bảo tái sản xuất và mở rộng sức lao động, kích thích LĐ làm việc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương được hạch toán hợp lý công bằng chính xác.

Ngoài tiền lương làm việc NLĐ còn được trợ cấp các khoản phụ cấp, trợ cấp BHXH, BHYT ... các khoản này cũng góp phần trợ giúp, động viên NLĐ và tăng thêm cho họ trong các trường hợp khó khăn tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động.

Tải về: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu số 10 -LĐTL thông tư 133/2016

2. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

 

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 10 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính )

 

 

               

       BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

          Tháng.... năm...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính:.........

 

 

STT

Số tháng trích BHXH, BHYT, BHTN,

KPCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, BHTN,  KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kinh phí công đoàn

 

Tổng số

Trong đó:

 

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí

Trừ vào

 lương

Trích vào chi phí

Trừ vào

 lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ngày... tháng......năm                                                     Người lập bảng                                  Kế toán trưởng                                       Giám đốc

                                   (Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên)                                          (Ký, họ tên)

3. Phương pháp và trách nhiệm ghi bảng kê trích nộp các khoản theo lương mấu số 10 - LĐTL

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.
- Cột A: Ghi số thứ tự.
- Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.
- Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ.
- Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
- Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
- Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.
- Cột 9. Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.
Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

Tags: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương excel, mẫu bảng kê các khoản trích theo lương, bảng trích bhxh, bảng kê đóng bảo hiểm xã hội, bảng tính lương và các khoản trích theo lương,...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.