Mẫu Phiếu Nhập Kho - Cách Viết Phiếu Nhập Kho Chi Tiết

Trong một doanh nghiệp thường có hai hoạt động cơ bản là xuất kho và nhập kho. Khối lượng hàng hóa lớn, công tác xuất nhập hàng hóa diễn ra thường xuyên cần được kiểm soát thông qua phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

Trong bài viết này, Kế Toán Lê Ánh sẽ giúp bạn nắm được rõ phiếu nhập kho là gì và cách viết phiếu nhập kho chính xác.

I. Phiếu Nhập Kho Là Gì?

Phiếu nhập kho là gì

Phiếu nhập kho (Received bill) là giấy tờ ghi chép và theo dõi việc nhập hàng của doanh nghiệp. Cung cấp thông tin về nguồn gốc của tài sản và những thay đổi của tài sản. Đây là cơ sở giúp xác định số lượng chi tiết nguyên vật liệu, hàng hóa kinh doanh, số liệu tồn kho,... trong doanh nghiệp.

II. Mục Đích Lập Phiếu Nhập Kho

- Phiếu nhập kho giúp kế toán nắm bắt được thông tin số lượng của sản phẩm trong kho. Tạo điều kiện theo dõi thường xuyên để đưa ra số liệu chính xác nhất trong quá trình quản lý tài sản.

- Quá trình xuất, nhập trong kho được bộ phận quản lý kho xác nhận. Quá trình nhập kho hàng hoá, bao gồm hàng hoá hoặc tư liệu sản xuất, nguyên vật liệu, v.v... Thủ kho xác nhận hàng nhập xuất kho và báo cáo kế toán kho. Kế toán sẽ nhập vào hệ thống quản lý kho để theo dõi, giám sát hàng hóa nhập kho.

- Phiếu nhập kho có thể được xử lý bởi bộ phận kho hoặc người quản lý tùy theo mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau tùy thuộc vào tổ chức, cơ quan chủ quản và các quy định.

⇒ Tuy nhiên, phiếu nhập kho thường được lập ba liên. Sau khi lập, người lập và kế toán trưởng ký xác nhận, gửi Giám đốc hoặc người được ủy quyền xem xét, thông qua và ký, ghi rõ họ tên.

»»» Khóa Học Kế Toán Online - Tương Tác Trực Tiếp Cùng Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

III. Vai Trò Của Phiếu Nhập Kho Là Gì?

- Phiếu nhập kho được sử dụng trong các lĩnh vực như quản lý hàng hóa, kho bãi, vật tư, thiết bị sản xuất,… trên toàn bộ dây chuyền hệ thống sản xuất. Phiếu nhập kho còn được sử dụng khi hàng hóa mua ngoài nhập kho.

- Đối với các sản phẩm mua, tự gia công, chế biến, tài trợ thì trước khi nhập kho cần xuất phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho dùng để quản lý toàn bộ hàng hóa, sản phẩm trong kho. Ngoài ra sẽ tích hợp phần mềm quản lý để theo dõi và giám sát tình trạng kho hàng.

- Thủ kho thường là người lập phiếu nhập kho. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sẽ có kế toán quản lý trực tiếp là lập phiếu nhập kho, sau đó chuyển vào phần mềm kế toán của doanh nghiệp để dễ dàng quản lý.

- Phiếu nhập kho giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát số lượng hàng hóa nhập một cách chính xác nhất, từ đó lập ra những phương án, kế hoạch cụ thể cho hoạt động của toàn bộ kho hàng.

IV. Cách Viết Phiếu Nhập Kho

Trên phiếu nhập kho phải có đầy đủ nội dung là tên đơn vị, bộ phận số phiếu; thời gian lập phiếu (ngày, tháng, năm); họ tên người giao hàng, địa chỉ liên hệ (bộ phận làm việc); lý do nhập kho; tên và địa điểm kho nhập hàng.

Cột A: Điền số thứ tự nguyên liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa cần nhập trùng với số nguyên liệu, sản phẩm, hàng hóa trên hóa đơn.

Cột B: Điền tên nguyên liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa trùng với tên nguyên liệu, sản phẩm, hàng hóa trên hóa đơn.

Cột C: Mã số sản phẩm có thể bỏ qua, nếu có điền như trên hóa đơn.

Cột D: Đơn vị tính ghi như trên hóa đơn.

Cột 1: Số lượng yêu cầu hóa đơn.

Cột 2: Số lượng thực tế, cột này do thủ kho điền số lượng thực tế nhập kho.

Cột 3: Đơn giá chưa tính thuế cho một đơn vị hàng hóa.

Cột 4: Thành tiền, được tính bằng cách lấy đơn giá nhân với số lượng thực tế.

  • Dòng "Cộng": Cộng tổng các giá trị trên phiếu nhập theo từng cột.
  • Dòng "Tổng số tiền (viết bằng chữ)": Ghi bằng chữ tổng tiền tính theo cột thành tiền.

- Phiếu nhập kho sẽ được lập thành 3 liên bởi thủ kho hoặc bộ phận quản lý kho. Phiếu sau khi được lập sẽ được các bộ phận liên quan ký duyệt và giao cho người yêu cầu xuất để vào kho nhận hàng.

  • Liên 1: Bộ phận lập phiếu giữ phiếu.
  • Liên 2: Lưu tại phòng của thủ kho để ghi vào thẻ kho và chuyển tới kế toán để ghi vào sổ kế toán.
  • Liên 3: Người giao hàng giữ phiếu.

#Phiếu nhập kho có ghi thuế không

Không phải viết thuế giá trị gia tăng vào phiếu nhập kho vì khi mua hàng hóa, nguyên liệu, vật tư,... ghi Nợ TK 152, 153,... và Nợ TK 133; ghi Có TK 331 hoặc TK 112. Hàng nhập kho là hàng trước thuế và thuế gi trị gia tăng được khấu trừ nên không cộng vào giá nhập kho.

V. Tổng Hợp Mẫu Phiếu Nhập Kho Mới Nhất

Để các bạn nắm rõ hơn về thông tin phiếu nhập kho, Kế Toán Lê Ánh đã tổng hợp các mẫu phiếu nhập kho mới nhất dưới đây và tải về sử dụng nhé!

Tải mẫu phiếu nhập kho

1. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho

Đơn vị:.............

Bộ phận:................

Mẫu số 01 - VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

 

Ngày....tháng....năm .......

Số: .................................

Nợ .......................

Có .......................

- Họ và tên người giao:.............................................................................

- Theo ............... số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của...........................

Nhập tại kho: ................................... địa điểm................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):..........................................................................................

Ngày......tháng.....năm....

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

- Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................

2. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133

Đơn vị: ..............................

Bộ phận: ...........................

Mẫu số 01 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

 

Ngày....tháng....năm......

Số: .............................

Nợ .................................

Có .................................

- Họ và tên người giao: .........................................................................................................

- Theo ................ số ...... ngày.......tháng.....năm..... của .......................................................

Nhập tại kho: ............................... địa điểm .........................................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): .............................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: .................................................................................................

Ngày.....tháng.....năm....

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

3. Phiếu nhập kho theo thông tư 107

Đơn vị:............................

Mã QHNS: ..........................

Mẫu số C30 - HD

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm .......

Số: .........................

- Họ tên người giao: ..................................................................................................

- Theo .................. số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ..................................

Nhập tại kho: ...........................................địa điểm....................................................

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................

Số chứng từ  kèm theo:.................................................................................

Ngày... tháng... năm...

Người lập

(Ký, họ tên)

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

4. Phiếu nhập kho theo quyết định 48

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......

Số............................. 

Nợ..........................

Có...........................

- Họ và tên người giao: .........................................................................................................

- Theo.................số...........ngày..........tháng..........năm............của .......................................

Nhập tại kho: .......................................................địa điểm: .................................................

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: .......................................................................................

Ngày......tháng......năm....

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên) 

5. Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 15

Đơn vị: ………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 - VT

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày....tháng....năm......

Số.............................

Nợ..........................

Có...........................

- Họ và tên người nhận hàng: ................................. Địa chỉ (bộ phận):.............

- Lý do xuất kho: .........................................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): .......................................... Địa điểm: ......................

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã 

số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu 

cầu

Thực 

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

  

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

- Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ...................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: ........................................................................................

Ngày....tháng....năm....

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Người nhận hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc 

(Ký, họ tên)

6. Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 132

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số 01 - VT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......

Số............................. 

Nợ..........................

Có...........................

- Họ và tên người giao: ............................................................................

- Theo ............ số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ......................

Nhập tại kho: ...............................địa điểm.............................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, sản phẩm, hàng hoá

Mã Số

Đơn Vị tính

Số lượng

Đơn Giá

Thành tiền

Theo chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

X

x

x

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):..................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:....................................................................

….………, ngày…tháng...năm…

Người giao hàng

(Ký, họ tên)

 

Thủ kho

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

VI. Cách In Phiếu Nhập Kho Trên Misa

1. Mở các phiếu nhập kho cần in.

2. Nhấn vào biểu tượng mũi tên cạnh ô chức năng “In”.

3. Trong thành công cụ, chọn “Tùy chọn in”.

4. Chọn loại chứng từ cần in “Phiếu nhập kho” sau đó chọn “In theo lô”.

6. Chọn ô “Thực hiện”.

7. Cài đặt điều kiện lọc chứng từ cần in (nếu cần).

8. Chọn “Lấy dữ liệu”.

9. Sau đó chọn các chứng từ cần in.

10. Nhấn ô “Đồng ý”.

VII. Quy Trình Luân Chuyển Phiếu Nhập Kho

Bước 1: Người yêu cầu nhập kho thông báo cho kế toán

Bước 2: Kế toán lập phiếu nhập kho

Bước 3: Thủ kho nhận phiếu nhập kho từ kế toán và cho hàng nhập kho

Bước 4: Người giao hàng ký phiếu nhập kho và giao hàng

Bước 5: Thủ kho nhận lại phiếu nhập kho để ghi thẻ kho

Bước 6: Kế toán ghi thẻ kho vào sổ kế toán

Xem thêm:

Trong các doanh nghiệp có kho hàng thì việc xuất nhập hàng từ kho là một hoạt động được diễn ra thường xuyên. Vậy nên nắm được thông tin, thủ tục làm phiếu xuất kho sẽ khiến hoạt động được diễn ra suôn sẻ, chính xác và thuận lợi.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự chất lượng tốt nhất hiện nay.