Tiền vi phạm hợp đồng có là chi phí hợp lý

Tiền vi phạm hợp đồng có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế không? Trong bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc vấn đề này.

tien-vi-pham-hop-dong

>>Xem thêm: Thuế GTGT được khấu trừ được hạch toán như thế nào

1.Tiền vi phạm hợp đồng có được đưa vào chi phí hợp lý

Căn cứ vào khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì các trường hợp không phải kê khai thuế GTGT như sau:

“Điều 5.Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1.Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định”

Như vậy, các doanh nghiệp có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng với khách hàng thì khi chi tiền, doanh nghiệp lập chứng từ và không xuất hóa đơn.

Tiền phạt này được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.

2.Nguyên tắc hạch toán tiền vi phạm hợp đồng

-Đối với bên bán

Tất cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thu được từ bên mua nằm ngoài giá trị hợp đồng được ghi nhận là thu nhập khác.

-Đối với bên mua

+Các khoản tiền phạt về bản chất như giảm giá hàng mua làm giảm khoản thanh toán cho người bán được hạch toán giảm giá trị tài sản hoặc khoản thanh toán trừ khi tài sản có liên quan đã được thanh lý, nhượng bán.

+Các khoản tiền phạt khác được ghi nhận là thu nhập khác trong kỳ phát sinh như người mua được quyền từ chối nhận hàng và được phạt người bán nếu giao hàng không đúng thời hạn quy định trong hợp đồng thì khoản tiền phạt phải thu được ghi nhận là thu nhập khác khi chắc chắn thu được. Trường hợp người mua vẫn nhận hàng và số tiền phạt được giảm trừ vào số tiền phải thanh toán thì giá trị hàng mua được ghi nhận theo số thực phải thanh toán, kế toán không ghi nhận khoản tiền phạt vào thu nhập khác.

Bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tp HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.