Tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ

Khi doanh nghiệp muốn cấp hóa đơn lẻ thì phải làm tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ. Vậy cách viết tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn như thế nào? Kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến bạn đọc mẫu tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ theo Quyết định số 829/QĐ-TCT.

>>Xem thêm: Chính sách thuế đối với doanh nghiệp giáo dục

hoa-don-ban-le

Mẫu tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ

 

Mu số 01
(Ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-TCT ngày 16/4/2018 của Tng cục Thuế)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ.........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

TỜ TRÌNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BÁN (CẤP) HÓA ĐƠN LẺ

Kính gửi: Lãnh đạo Cục Thuế/Chi cục Thuế/Đội trưởng Đội thuế LXP. SUDO

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ số liệu kê khai của tổ chức (cá nhân) đề nghị cấp (bán) hóa đơn lẻ tại tờ khai thuế ngày..../..../...

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Đội thuế trình Lãnh đạo Cục Thuế/Chi cục Thuế/Đội trưởng Đội thuế……………… phê duyệt hồ sơ cấp (bán) hóa đơn lẻ của hộ, cá nhân kinh doanh (hoặc tổ chức không phải là doanh nghiệp hoặc hộ, cá nhân không kinh doanh) như sau (kèm theo hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân):

  1. Tên hộ cá nhân kinh doanh (hoặc tên tổ chức; hộ, cá nhân không kinh doanh) đề nghị bán (cấp) hóa đơn lẻ:…………………………………………………………………..
  2. Tên người nhận hóa đơn:………………………………………………………………..
  3. Địa chỉ (đối với cá nhân kinh doanh là địa chỉ trụ sở chính ghi theo đăng ký thuế): ……………………………………………………………………………………….
  4. Mã số thuế (hoặc số chứng minh nhân dân): …………………………………….……..
  5. Ngành nghề:……………………………………………………………………………..
  6. Tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị bán (cấp) hóa đơn lẻ:…………………………..……….
  7. Số lượng hóa đơn lẻ đề nghị bán (cấp) trong ngày:………………………số hóa đơn.
  8. Số lượng hóa đơn lẻ đã bán (cấp) trong tháng:………….số hóa đơn.
  9. Doanh thu khoán trong tháng (đối với hộ, cá nhân kinh doanh):………………………..
  10. Phần tính thuế:

STT

Loại thuế

Doanh thu

Tỷ lệ

Sthuế phải nộp

1

Thuế GTGT

 

 

 

2

Thuế TNDN (đối với tổ chức)

 

 

 

3

Thuế TNCN (đối với cá nhân)

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Ý kiến phế duyệt của Lãnh đạo Cục Thuế/Chi cục Thuế/Đội trưởng Đội thuế Liên xã, phường, thị trấn:………………………………………………………………………………

 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ/CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỘI THUẾ LXP
(Ký và ghi rõ họ tên)

…….., ngày.....tháng.....năm....
LÃNH ĐẠO CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ/ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THUẾ LXP
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ TẠI ĐÂY

Trên đây là mẫu tờ trình hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn lẻ, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn đọc.

Bài viết xem thêm: Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham khảo khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung tâm Lê Ánh

Đánh giá:

Bài viết liên quan