Quy định về sổ sách kế toán

 Sổ sách kế toán là một trong những tài liệu kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giũ toàn bộ những nghiệp vụ kinh tế. tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian đã phát sinh tại doanh nghiệp. Bài viết sau đây, kế toán Lê ánh xin chia chia sẻ với các bạn về " Quy định về sổ sách kế toán" 

>>>>>>>>>> xem thêm: Mẹo và cách định khoản kế toán nhanh nhất 

1.Khái niệm về sổ sách kế toán 

Sổ kế toán là những tờ sổ được thiết kế một cách khoa học và hợp lí, có mối liên hệ mật thiết với nhau được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán, trên cơ sở số liệu từ các chứng từ kế toán

2.Quy trình ghi sổ kế toán

+ Sổ, thẻ kế toán chi tiết

+ Trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán

+ Ghi sổ kế toán bằng tay hoặc bằng máy vi tính

+ Mở và ghi sổ kế toán

+ Sửa chữa sổ kế toán

+ Điều chỉnh sổ kế toán

+ Các hình thức sổ kế toán

(1)- Doanh nghiệp được áp dụng một trong năm hình thức kế toán sau:

-Hình thức kế toán Nhật ký chung;

-Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái;

-Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;

-Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ;

-Hình thức kế toán trên máy vi tính.

3.Phương pháp sửa chữa sai sót

Các sai sót được phân loại thành các nhóm dựa vào sự ảnh hưởng của chúng đến các báo cáo tài chính:

(1) sai sót chỉ ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán,

(2) Sai sót chỉ ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả kinh doanh, và

(3) Sai sót ảnh hưởng đến cả Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

-Phương pháp cải chính:

Phương pháp này sử dụng để đính chính những sai sót bằng cách gạch một đường thằng xóa bỏ chỗ ghi sai nhưng vẫn đảm bảo nhìn rõ nội dung sai.

Trên chỗ bị xóa bỏ ghi con số hoặc chữ đúng bằng mực thường ở phái trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán bên cạnh chỗ sửa.

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:

+ Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản

+ Sai sót không anh rhưởng đến số tiền tổng cộng

– Phương pháp ghi số âm (Còn gọi là phương pháp ghi đỏ)

Phương pháp này sử dụng đề điều chỉnh những sai sót bằng cách:

Ghi lại bằng mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn bút toán đã ghi sai để hủy bút toán đã ghi sai.

Ghi lại bút toán đúng bằng mực thường để thay thế.

-Phương pháp ghi bổ sung:

Phương pháp này áp dụng cho trường hợp ghi đúng về quan hệ đối ứng tài khoản nhưng số tiền ghi sổ ít hơn sốt iền trên chứng  từ hoặc là bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi trên hóa đơn.

Sửa chữa dựa vào phương pháp này phải lập “Chứng từ ghi sổ bổ sung” để ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so với hóa đơn

4.Sửa chữa trên máy vi tính

– Trường hợp tìm kiếm được sai sót trước khi báo cáo nguồn tài chính năm nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm trên máy vi tính

-Trường hợp kiếm được sai sót sau khi báo cáo nguồn tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyển thì phải sử chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã kiếm được sai sót trên má vi tính và ghi chú vào dòng cuối của số kế toán năm có sai sót

– Các trường hợp sử chữa khi ghi sổ kế toán bằng máy vi tính đều được thực hiện dựa vào “Phương pháp ghi số âm” hoặc “Phương pháp ghi bổ sung”.

Để nhanh chóng thành thạo kỹ năng kế toán vả giải quyết, xử lí chứng từ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tổng hợp của Trung tâm Lê Ánh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Quy định về sổ sách kế toán