Danh Mục

Bảng kê chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các kế toán viên Bảng kê chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

>>>>xem thêm: Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

1, Tải mẫu: Bảng kê chi tiền

2, Mẫu bảng chi tiền

Đơn vi:…………………………

Bộ phận:……………………….

Mẫu số: 09 - TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TTT-BT ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày ...tháng ...năm ....

Họ và tên người chi: ....................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ................................................................................................

Chi cho công việc: .......................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 


Số tiền bằng chữ: ..........................................................................................................

(Kèm theo .... chứng từ gốc).

Người lập bảng kê

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

a) Mục đích: Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

b) Cách lập bảng kê chi tiền

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì. hoc ke toan tong hop

  • Cột A, B, C, D chi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chúng từ.
  • Cột 1: Ghi số tiền
  • Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đình kèm.

Lưu ý:

Khi lập bảng kê phải lập thành 2 bản

  • 1 bản lưu ở thủ quỹ.
  • 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học dạy kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Bảng kê chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC