Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp tính và nộp thuế TNDN, kế toán hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Sử dụng tài khoản gì?

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm: Nội dung, kết cấu và cách định khoản tài khoản 421

1. Tài khoản sử dụng hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản sử dụng hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp là TK 3334

a. Nội dung: Tài khoản này phản ánh khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và tình hình tăng, giảm khoản thuế đó.

b. Kết cấu:

  • Bên Nợ:

- Nộp thuế TNDN vào NSNN

- Số thuế TNDN tạm nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp

  • Bên Có:

- Số thuế TNDN phải nộp

- Số thuế TNDN tạm nộp nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp

  • Số dư: Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có

- Số dư bên Nợ: Số thuế TNDN đã nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp

- Số dư bên Có: Số thuế TNDN còn phải nộp cuối kỳ.

2. Cách định khoản thuế thu nhập doanh nghiệp

a. Khi tính thuế TNDN

Nợ TK 821

        Có TK 3334

b. Khi nộp tiền thuế TNDN vào NSNN

Nợ TK 3334

        Có TK 111, 112

c. Cuối năm, xác định số thuế TNDN phải nộp trong năm tài chính:

- Nếu số thuế TNDN phải nộp nhỏ hơn số thuế TNDN đã tạm nộp, ghi số chênh lệch:

Nợ TK 3334

         Có TK 821

- Nếu số thuế TNDN phải nộp lớn hơn số thuế TNDN đã tạm nộp, ghi số chênh lệch:

Nợ TK 821

        Có TK 3334

  • Khi nộp số thuế TNDN còn thiếu vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334

        Có TK 111, 112

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai