Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

Download và tải về mẫu báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN) Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

>>> Xem thêm: Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01a - DNN)

Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B01b - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

                                              Tại ngày ... tháng... năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

TÀI SẢN

 

 

 

 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)

100

 

 

 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

 

 

 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

120

 

 

 

1. Chứng khoán kinh doanh

121

 

 

 

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)

122

 

(...)

(...)

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn

123

 

 

 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

 

 

 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131

 

 

 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

132

 

 

 

3. Phải thu ngắn hạn khác

133

 

 

 

4. Tài sản thiếu chờ xử lý

134

 

 

 

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

135

 

(...)

(...)

IV. Hàng tồn kho

140

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

 

 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

142

 

(...)

(...)

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

 

 

 

1. Thuế GTGT được khấu trừ

151

 

 

 

2. Tài sản ngắn hạn khác

152

 

 

 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN
(200=210+220+230+240+250+260)

200

 

 

 

I. Các khoản phải thu dài hạn

210

 

 

 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

211

 

 

 

2. Trả trước cho người bán dài hạn

212

 

 

 

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

213

 

 

 

4. Phải thu dài hạn khác

214

 

 

 

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

215

 

(...)

(...)

II. Tài sản cố định

220

 

 

 

- Nguyên giá

221

 

 

 

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

222

 

(...)

(...)

III. Bất động sản đầu tư

230

 

 

 

- Nguyên giá

231

 

 

 

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

232

 

(...)

(...)

IV. Xây dựng cơ bản dở dang

240

 

 

 

V. Đầu tư tài chính dài hạn

250

 

 

 

1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

251

 

 

 

2. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)

252

 

(...)

(...)

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn

253

 

 

 

VI. Tài sản dài hạn khác

260

 

 

 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(300=100+200)

300

 

 

 

NGUỒN VỐN

 

 

 

 

C- NỢ PHẢI TRẢ
(400=410+420)

400

 

 

 

I. Nợ ngắn hạn

1. Phải trả người bán ngắn hạn

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Phải trả ngắn hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

7. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

410

411

412

413

414

415

416

417

418

 

 

II. Nợ dài hạn

420

 

 

 

1. Phải trả người bán dài hạn

421

 

 

 

2. Người mua trả tiền trước dài hạn

422

 

 

 

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

423

 

 

 

4. Phải trả dài hạn khác

424

 

 

 

5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

425

 

 

 

6. Dự phòng phải trả dài hạn

426

 

 

 

7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

427

 

 

 

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU
(500=511+512+513+514+515+516+517)

500

 

 

 

1. Vốn góp của chủ sở hữu

511

 

 

 

2. Thặng dư vốn cổ phần học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

512

 

 

 

3. Vốn khác của chủ sở hữu

513

 

 

 

4. Cổ phiếu quỹ (*)

514

 

(...)

(...)

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

515

 

 

 

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

516

 

 

 

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

517

 

 

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(600=400+500)

600

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Những lưu ý Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01b - DNN)

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.

(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Trên đây, kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số B01b - DNN báo cáo tình hình tài chính áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục được ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC và những lưu ý khi lập báo cáo tình hình tài chính. Mong rằng bài viết hữu ích đối với các bạn

Xem thêm: Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNNKLT)

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48, mẫu báo cáo tài chính mới nhất, mẫu báo cáo tài chính excel, báo cáo tài chính công ty nhỏ, mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp, mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Đánh giá:

Bài viết liên quan